REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7209
Tytuł: Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego – wstępne wyniki badań ankietowych
Inne tytuły: Implementation of management controls in controlling the territorial government – initial results of research
Autorzy: Sołtyk, Piotr
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza
samorząd terytorialny
standardy kontroli zarządczej
management control
local government
management control standards
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(92) 2018, s. 123-137
Abstrakt: Problematyka kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określona została w przepisach ustawy o finansach publicznych. Jej koncepcja zakłada przede wszystkim zmianę w stylu zarządzania na wzór rozwiązań przyjętych w corporate governance. Najogólniej mówiąc, filozofia kontroli zarządczej sprowadza się do samodoskonalenia urzędów administracji publicznej, w szczególności poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem, co w konsekwencji ma diagnozować luki w mechanizmach kontroli. Sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w znacznej mierze uzależnione są od uwzględnienia postulatów kontroli zarządczej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych, których przedmiotem była ocena organizacji kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.
The issue of management control in the public finance sector is specified in the provisions of the Public Finance Act. Its concept assumes, above all, a change in the style of management based on the solutions adopted in corporate governance. Generally speaking, the philosophy of management control comes down to self-improvement of public administration offices, in particular through skillful risk management, which consequently is to diagnose gaps in control mechanisms. The efficiency and effectiveness of the operation of local government units depends to a large extent on the inclusion of postulates of management control. The article presents selected results of surveys, the subject of which was the assessment of the organization of management control in the local government, including the standards.
Afiliacja: Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: piotr.soltyk@uek.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7209
DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 2(92)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)