REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7161
Tytuł: Cechy wschodniosłowiańskie w polskich źródłach rękopiśmiennych z Podlasia drugiej połowy XVI wieku. Przyczynek do dziejów kontaktów polsko‑ruskich
Inne tytuły: East‑Slavic features of Polish manuscript sources from Podlasie Province in the second half of the sixteenth century. A contribution to the history of Polish‑Ruthenian contacts
Autorzy: Kuryłowicz, Beata
Słowa kluczowe: polszczyzna typu północno-wschodniego
języki ruskie
kontakty językowe
XVI wiek
North-Eastern type of Polish language
Ruthenian languages
language contacts
XVI century
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 157-178
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The author discusses phonetic, morphological, syntactic and lexical features shaped as a result of the influence of Ruthenian languages on the North-Eastern type of Polish language. The considerations are based on the sixteenth-century manuscript court records of Podlaskie Knyszyn.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Publikacja finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku.
Opis: Tekst, w nowej odsłonie pod względem redakcji i aparatu naukowego, stanowi fragment publikowanych już wyników badań nad stanem języka polskiego w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna, prowadzonych w ramach projektu doktorskiego w latach 1999–2004. Rozproszone w obszernej publikacji (Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna, Białystok 2005), a przez to trudne do odnalezienia, informacje o efektach oddziaływania języków wschodniosłowiańskich na polszczyznę typu północno‑wschodniego zachęciły autorkę do sporządzenia odrębnego szkicu, w którym w sposób zwarty przedstawiono językowe konsekwencje kontaktów polsko‑‑ ruskich w XVI wieku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7161
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Kurylowicz_Cechy_wschodnioslowianskie_w_polskich_zrodlach_rekopismiennych.pdf349 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.