REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7151
Tytuł: Problem autentyczności dzieł sztuki na tle inwestycji w dzieła sztuki
Inne tytuły: The problem of the authenticity of works of art on the basis of investment in works of art
Autorzy: Staśkiewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: sztuka
inwestycje w dzieła sztuki
art banking
fałszerstwa dzieł sztuki
art
investment in art
works of art
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska,Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 154-161
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Wykluczenie fałszerstwa dzieła sztuki jest niezwykle istotne dla potencjalnego inwestora, kiedy inwestycja w dzieło sztuki stanowi lokatę kapitału. Taka inwestycja jest jedną z bezpieczniejszych form lokowania kapitału, gdyż w większości przypadków, w razie sprzedaży, kolekcjoner odzyska ulokowane środki. Nie można jednoznacznie określić ilości sfałszowanych dzieł, które istnieją w obrocie, z tego też powodu wykonanie ekspertyzy przed zakupem dzieła sztuki jest niezmiernie ważną kwestią. Błędna ekspertyza autentyczności dzieła sztuki powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie wydającego konkretną opinie. Przedstawienie rodzaju umowy zawartej między stronami oraz określenie intencji stron przy zawieraniu umowy jest zasadne przy wskazaniu prawidłowego reżimu odpowiedzialności – odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematu fałszerstw dzieł sztuki oraz wskazanie jak ważna dla inwestorów jest potwierdzona oryginalność dzieła.
The exclusion of artwork counterfeiting is extremely important for a potential investor when investing in a work of art is a capital investment. Such an investment is one of the safer forms of investing, as in most cases the collector will recover the funds in the case of sale. It is not possible to clearly identify the amount of falsified works that are traded, and for that reason making an expert before purchasing a work of art is an extremely important issue. Incorrect expertise in the authenticity of a work of art gives rise to liability on the part of a given opinion. This article is intended to provide an insight into the subject of artwork counterfeiting and to show how important it is for investors to confirm the originality of a work.
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
URI: http://hdl.handle.net/11320/7151
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Staskiewicz_Problem_autentycznosci_dziel_sztuki_na_tle_inwestycji_w_dziela_sztuki.pdf1,62 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.