REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7149
Tytuł: Ocena zakresu informacji nadzorczej zawartej w bazylejskich pakietach sprawozdawczych
Inne tytuły: Assessment of supervisory information contained in Basel’s reporting packages
Autorzy: Paszko, Filip
Słowa kluczowe: sprawozdawczość bankowa
pakiety sprawozdawcze
BASEL III
Bank reporting
reporting packages,
BASEL III
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 130-142
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwypuklił niedoskonałości ówczesnego mechanizmu nadzorczego nad bankami. Brak wczesnej reakcji i odpowiednich narzędzi kontroli spowodował eskalacje kryzysu niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację stała się Bazyla III, której rozwiązania w zakresie kapitału i oceny ryzyk stały się podstawą dzisiejszej oceny bezpieczeństwa banków. Ocena ta nie ogranicza się jednak do weryfikacji kluczowych wskaźników – jej elementem jest szczegółowa analiza informacji zawartych w pakietach sprawozdawczych. Wszystkie instytucje są zarówno biorcami informacji, jak i jej dawcami. W przypadku głównych instytucji, jakimi są banki, chodzi o informacje przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców (np. raporty roczne) oraz informacje, do których dostarczania instytucje są zobowiązane regulacjami prawnymi. Artykuł odnosi się do drugiego rodzaju informacji, czyli tych, które są wymagane przez instytucje nadzorcze. Jego celem jest przegląd zakresu informacji ujętych w bazylejskich pakietach sprawozdawczych wraz z jednoczesnym ukazaniem złożoności owych pakietów.
The economic crisis of the years 2008-2009 has highlighted the imperfections of the banking supervisory mechanism of that time. The lack of an early response and adequate control tools has caused crisis escalation in almost all developed countries. Basel III, whose solutions in terms of capital and risk assessment have become the basis of today's bank security assessment, responded to the situation. This assessment is not limited to the verification of key indicators – its element is the detailed analysis of the information contained in the reporting packages. All institutions are both, information recipients of and its providers. For key institutions such as banks, it is about information intended for a wide audience (e.g. annual reports) and information which institutions are under a legal obligation to supply. This article refers to the second type of information, required by the supervisory authorities. Its aim is to review the scope of the information contained in Basel’s reporting packages while showing the complexity of these packages.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7149
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.