REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7132
Tytuł: Komercjalizacja badań naukowych pomiędzy powinnością a niezależnością nauki
Inne tytuły: Commercialization of scientific research – between necessity and independent science
Autorzy: Gaweł, Wioleta
Słowa kluczowe: komercjalizacja nauki
B+R
współpraca
commercialization of science
R & D
cooperation
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 196-206
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Problematyka komercjalizacji badań naukowych jest przedmiotem coraz burzliwszych dyskusji w kontekście podejmowania działań służących zwiększaniu możliwości współpracy nauki z sektorem biznesowym. Argumentowane jest to wpływem na wzrost poziomu innowacyjności gospodarki, pod którym to względem Polska bardzo słabo wypada na tle Europy. Drugim istotnym argumentem, podejmowanym przez propagatorów komercjalizacji nauki, jest zwiększenie użyteczności praktycznej jednostek naukowych, co budzi kontrowersje niektórych środowisk. Autorka w swoim referacie podejmie aspekt związany z pojawiającymi się dylematami postępującego procesu przybliżania nauki do sektora biznesowego. Problemy te swoje piętno mogą odcisnąć na jakości badań, roli badaczy, a także na funkcji podmiotów akademickich w przestrzeni gospodarczej.
The issue of commercialization of scientific research is increasingly discussed in the context of undertaking activities aimed at increasing the possibilities of cooperation between science and the business sector. This is argued to influence the growth of the level of innovativeness of the economy, under which criterion Poland is very weak against Europe. Another important argument made by promoters of commercialization of science is to increase the practical usefulness of scientific units, which raises the controversy of some circles. The author in her paper will tackle t he emerging d ilemmas of the ongoing process of bringing science closer to the business sector. These problems can leave a mark on the quality of research, the role of researchers, and on the role of academic bodies in the business environment.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7132
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Gawel_Komercjalizacja_badan_naukowych_pomiedzy_powinnoscia_a_niezaleznoscia_nauki.pdf1,82 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.