REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7126
Tytuł: Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Szanse, wyzwania, zagrożenia
Inne tytuły: Ukrainian employees on the polish labor market. Opportunities, restrictions, risks
Autorzy: Borowska-Żywno, Agnieszka
Słowa kluczowe: rynek pracy
zatrudnienie
migracja
cudzoziemcy
emigranci
zezwolenia na pracę
labour market
employment
migration
foreigners
emigrants
work permit
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 112-127
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Migracja we współczesnym świecie jest faktem. Ludzie przemieszczają się z powodów: ekonomicznych, społecznych, konfliktów zbrojnych. Skala migracji jest duża i ciągle narasta, choć pozostaje niższa niż rozmiary handlu i przepływy kapitału, za sprawą czego migracje mogą być postrzegane jako znaczący sposób na rozwój korzyści gospodarczych. Przez jednych jest traktowana jako naturalny rozwój sieci społecznych, globalizacja, przez innych przyjmowana z obawą i niepewnością. Od roku 2004, czyli od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania obywateli Ukrainy podjęciem pracy w Polsce. W niedalekiej przeszłości pracownicy z Europy Wschodniej głównie najmowali się do prac sezonowych, zajmując się rolnictwem, ogrodnictwem lub przy innych prostych pracach fizycznych, które nie wymagały kwalifikacji, znajomości języka czy też doświadczenia. Aktualność tematyki migracji z Ukrainy do Polski intensyfikuje trudna sytuacja polityczna i gospodarcza na Ukrainie, która szczególnie ujawniła się na początku 2014 roku, wiąże się ona także z pogarszającymi się warunkami życia. Nie bez znaczenia jest również szeroko pojęta globalizacja, poziom świadomości i odpowiedzialności młodych ludzi. W publikacji podjęto próbę wskazania szans i zagrożeń dla polskiego rynku pracy, jakie niesie ze sobą migracja obywateli Ukrainy do Polski.
Migration in the contemporary world is a fact; people relocate due to military conflicts as well as economic and social reasons. The scale of migration is extensive and grows constantly, although it remains smaller than the volume of commerce and capital flow. Therefore, it can be perceived as a meaningful manner of developing economic benefits. Some people treat migration as a natural development of social networks, globalisation, others accept it with anxiety, fear and uncertainty. Since 2004, namely from the moment of Poland’s integration into the European Union, one can observe a growing interest among the citizens of Ukraine in undertaking work in Poland. Until recently workers from Eastern Europe were employed for seasonal jobs within agriculture, horticulture and other simple physical jobs that did not require qualifications, language skills or experience. The validity of migration issues from Ukraine to Poland is intensified by a difficult political and economic situation in Ukraine, particularly visible since the beginning of 2014, and deteriorating living conditions. It is also significantly affected by broadly conceptualised globalisation as well as the level of awareness and responsibility of young people. The publication attempts to indicate opportunities and threats to the Polish labour market associated with the migration of Ukrainian citizens to Poland.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7126
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Borowska-Zywno_Pracownicy_z_Ukrainy_na_polskim_rynku_pracy.pdf2,93 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.