REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7125
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPiekarska, Ewelina-
dc.date.accessioned2018-11-21T08:28:12Z-
dc.date.available2018-11-21T08:28:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationWspółczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 100-111pl
dc.identifier.isbn978-83-917772-7-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7125-
dc.description.abstractSamorząd województwa prowadzi samodzielną politykę regionalną. Wyrazem samodzielności finansowej jest realizowana przez władze polityka budżetowa, która może oddziaływać na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Jednak, oprócz województwa jako całości, istotną rolę w kształtowaniu rozwoju regionu odgrywają mniejsze jednostki administracyjne, jakimi są powiaty. W artykule dokonano analizy lokalnej polityki budżetowej prowadzonej przez województwo podlaskie oraz powiaty wchodzące w jego skład, a także analizy podstawowych wskaźników mających wpływ na rozwój regionu. Podjęto próbę identyfikacji powiązań między lokalną polityką budżetową a osiągniętymi wskaźnikami rozwoju.pl
dc.description.abstractThe self-government of the voivodeship runs an independent regional policy. Financial self-reliance is a budgetary policy that can influence the competitiveness and innovation of the region. However, apart from the voivodship as a whole, smaller administrative unions, such as poviats, play an important role in shaping the development of the region. This article analyzes the local budgetary policy pursued by the Podlaskie voivodeship and its poviats as well as the analysis of basic indicators influencing the development of the region. An attempt will be made to identify the link between local budgetary policy and the achievement of development indicators.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddziałpl
dc.subjectwojewództwopl
dc.subjectpowiatpl
dc.subjectpolityka budżetowapl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectvoivodeshippl
dc.subjectbudget policypl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectregionpl
dc.titleWpływ polityki budżetowej na rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)pl
dc.title.alternativeImpact of budgetary policy on regional development (on the example of podlaskie province)pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBrezdeń P., Spallek W., Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 19, Warszawa-Kraków 2012.pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych.pl
dc.description.referencesGrosse T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesKorenik S., Podstawy rozwoju regionalnego – aspekt teoretyczny, [w:] Gospodarka i polityka regionalna – nowe tendencje, N. Derlukiewicz, S. Korenik, K. Miszczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.pl
dc.description.referencesKotlińska J., Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3, Poznań 2009.pl
dc.description.referencesStrus D., Powiat jako szczebel pośredni w systemie administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, nr 82, Siedlce 2009.pl
dc.description.referenceswww.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/polityka-budzetowa (data wejścia: 10.05.2017).pl
dc.description.referencesZawowa J., Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 103, Warszawa 2013.pl
dc.description.firstpage100pl
dc.description.lastpage111pl
dc.identifier.citation2Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarczapl
dc.conferenceKonferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017pl
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Piekarska_Wplyw_polityki_budzetowej_na_rozwoj_regionu.pdf2,19 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.