REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6912
Tytuł: Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego, ss. 426
Inne tytuły: Łomża and Its Surroundings in the Local Press During the Interwar Period, pp. 426
Autorzy: Bauchrowicz-Tocka, Maria
Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita
historia prasy
historia Łomży
prasa regionalna
praca doktorska
Second Polish Republic
press history
history of Łomża
regional press
PhD dissertation
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(4), 2018, s. 193-198
Abstrakt: Autoreferat prezentuje główne zagadnienia przedstawione w rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB. Ukazuje także przyczyny podjęcia tematu badawczego. Zasadniczy temat rozprawy, wielowątkowy obraz Łomży i regionu w latach 1918– 1939, poprzedza szeroka analiza polskojęzycznej łomżyńskiej prasy okresu międzywojennego, która stanowiła główne źródło badań i analiz. Autorka rozprawy korzystała też z wielu opracowań dotyczących historii prasy i historii Łomży oraz materiałów archiwalnych (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Łomży). Autoreferat przedstawia wykorzystane w pracy źródła, jak również stosowane metody badawcze. Rozprawa doktorska zbudowana jest z siedmiu rozdziałów. Autoreferat prezentuje ich krótką charakterystykę oraz wnioski ogólne zawarte w rozprawie.
The following summary presents the fundamental issues introduced in the doctoral dissertation written under the supervision of Małgorzata Dajnowicz, Professor of the University of Białystok. It explains the reasons for undertaking the research topic. The main subject of the thesis, beign the multi-layered community of Łomża and the region in the years 1918 to 1939, is preceded by a broad analysis of the Polish-language press issued in Łomża during the interwar period. It was the main source of the research and analysis. The author of the dissertation reffered to numerous studies concerning the history of Łomża and the press as well as to various archival materials (the Central Archives of Modern Records in Warsaw, the State Archives in Łomża). The paper presents references as well as applied research methods. The dissertation consists of seven chapters. The following summary focuses on their brief characteristics and some general conclusions included in the dissertation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Maria Bauchrowicz-Tocka – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia UwB, absolwentka filologii polskiej UMK w Toruniu, dziennikarka Tygodnika Podlaskiego „Kontakty”. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii ziemi łomżyńskiej i historii kobiet pierwszej połowy XX w. oraz historii prasy. Autorka ponad stu artykułów popularyzujących dzieje Łomży i ziemi łomżyńskiej oraz kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorczych wydawnictwach.
E-mail: mariat11@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6912
DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.10
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1691-2568
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 1(4)
Varia (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNIS_1_2018_M_Bauchrowicz-Tocka_Lomza_i_region_na_lamach_prasy_lomzynskiej.pdf310 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons