REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6906
Tytuł: Kobieta na łamach prasy ruchu ludowego (1918–1931)
Inne tytuły: Woman in the Press of the People’s Movement (1918–1931)
Autorzy: Podgajna, Ewelina
Słowa kluczowe: kobieta
prasa
ruch ludowy
women
press
the people’s movement
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(4), 2018, s. 94-111
Abstrakt: W świetle publicystyki na łamach prasy ruchu ludowego proces dochodzenia kobiet do aktywnej roli w polityce i walce o swoje prawa prowadził poprzez oświatę oraz aktywność na różnych polach życia społecznego: w samorządach, organizacjach spółdzielczych, które niewątpliwie przyczyniały się do kształtowania i rozwoju cywilizacyjnego wsi. Publicystyka na łamach „Piasta”, „Gazety Kobiecej”, „Wyzwolenia” czy „Gazety Chłopskiej” oddziaływała wychowawczo na czytelników. Podtrzymywano wizerunek kobiety ciężko pracującej, kochającej matki, odpowiedzialnej za wychowanie dzieci. Propagowano pożądane wzorce dobrej gospodyni ogniska domowego, żony, katoliczki, a także kobiety złaknionej wiedzy. Autorzy publikujący na łamach prasy ludowej artykuły skierowane do kobiet nie omijali tematyki trudnej, związanej z przeciwnościami ich życia codziennego. Przyczyny zainteresowania kobietami były różne. Po pierwsze, decydowała o tym liczebność kobiet w warstwie chłopskiej, po drugie, kształtujące się wówczas w myśli politycznej ruchu ludowego koncepcje agraryzmu, po trzecie zaś obawy przed objęciem warstwy chłopskiej wpływami rozwijających się ruchów narodowego i socjalistycznego.
In the press of the peopleʼs movement, the process of encouraging and empowering women to play a more active role in politics and fighting for their rights through education and women’s participation in various fields of social life: in self-governments and cooperative organizations which undoubtedly contributed to the development of rural areas. Publications such as “Piast” (Piast), “Gazeta Kobieca” (Women’s Journal), “Wyzwolenie” (Liberation) or “Gazeta Chłopska” (Peasant Gazette) aimed at educating readers while maintaining the popular image of a woman as a hard-working and loving mother and a good Catholic housewife responsible for education of children and open to knowledge herself. Journalists did not avoid difficult issues related to the adversities of everyday life. The reasons for the interest in women’s issues were diverse. Firstly, it was determined by the number of women in rural communities. Secondly, it resulted from the concepts of agrarianism shaped in the political thoughts of the people’s movement at that time. Finally, it stemmed from fears of rural communities becoming influenced by the developing national and socialist movements.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Ewelina Podgajna – dr, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski, polska myśl polityczna XIX i XX w. (z uwzględnieniem myśli ruchu ludowego), współczesna polska myśl polityczna, biografistyka, komunikowanie polityczne, komunikowanie międzykulturowe, dyplomacja publiczna. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, wiceprezes lubelskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, członek Zarządu Głównego LTNK w Warszawie, członek European Rural History Organization.
E-mail: epodgajna@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6906
DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.04
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1051-4078
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 1(4)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNIS_1_2018_E_Podgajna_Kobieta_na_lamach_prasy_ruchu_ludowego.pdf3,19 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons