REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/688
Tytuł: Globalny kryzys 2007 – 2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego – wybrane problemy
Inne tytuły: Global crisis of 2007-2009 in orthodox perspective: selected problems
Autorzy: Szydło, Wiktor
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy
globalna nierównowaga
polityka monetarna
polityka fiskalna
J. B. Taylor
global financial crisis
global imbalances
orthodox economics
monetary policy
fiscal policy
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s. 3-43
Abstrakt: Globalny kryzys z lat 2007-2009 (nazywany często Wielką Recesją) oznacza największe przesilenie obowiązującego paradygmatu ekonomii od lat 70-tych minionego wieku. Artykuł wskazuje na potrzebę dokonania głębokich zmian w celach i sposobie prowadzenia polityki monetarnej i fiskalnej, a także w samej ekonomii. Istotne wady szkoły ortodoksyjnej uwidoczniły się już na przełomie stuleci, kiedy doszło do pęknięcia bańki na rynku nowych technologii (dot com buble). Konsekwencją utrzymania status quo było nagromadzenie się szeregu niekorzystnych zjawisk, np.: globalne nierównowagi, finansjeryzacja gospodarki, rosnące nierówności dochodowe i zadłużenie, które istotnie przyczyniły się do wybuchu globalnego kryzysu finansowego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Szkoła ortodoksyjna zdaje się nie dostrzegać tych zjawisk bądź wyciąga z nich błędne wnioski, co skutkuje dalszą erozją sytuacji społeczno-ekonomicznej na świecie.
The Great Recession of the years 2007-2009 has been the most serious crisis of the current economic paradigm since the 1970s. The article calls for profound change in the aims and methods of monetary and fiscal policy. Changes are also necessary in economics itself. Substantial deficiencies of the orthodox school were already visible at the turn of the previous century with the bursting of the dot com bubble. Preservation of the status quo led to a series of unfavourable developments, e.g. global imbalances, excessive financialisation, growing income inequality and indebtedness, which prompted the global financial crisis in the late 2000s. The orthodox school seems to be hardly aware of these negative phenomena, or to draw false conclusions from them, which results in further erosion of the socio-economic situation in the world.
Afiliacja: Dr Wiktor Szydło – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: wiktor.szydlo@ue.wroc.pl
Opis: W tekście autor skupia uwagę m. in. na analizie poglądów Taylora. Inspiracją do jego napisania był artykuł: Unwin T. 2007 No End to Poverty , „Journal of Development Studies”, Vol. 43, No. 5, July.
URI: http://hdl.handle.net/11320/688
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Wiktor Szydło.pdf488,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.