REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6849
Tytuł: Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów Europy Środkowej
Inne tytuły: Determinant of inflows of foreign direct investment into the countries of Central Europe
Autorzy: Matusiak, Robert
Słowa kluczowe: BIZ
model grawitacyjny
podatki
handel międzynarodowy
podatek dochodowy od osób prawnych
FDI
gravity model
corporate income tax
international trade
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 177-186
Abstrakt: Celem artykułu jest ocena determinantów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dalej BIZ) do państw środkowoeuropejskich (Polski, Czech i Słowacji), a zwłaszcza skutków zmian w zakresie stawek podatku dochodowego od osób prawnych, zarówno w przypadku inwestora, jak i kraju przyjmującego w latach 2010-2015. Badanie zostało oparte na modelu grawitacyjnym, który jest powszechnie wykorzystywany w badaniach z zakresu zarządzania międzynarodowego. Do badania zostały wykorzystane następujące zmienne: napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ceny bieżące, EUR), PKB (ceny bieżące, EUR), odległość geograficzna między stolicami państw, PKB per capita (ceny bieżące, EUR), różnica w stawkach podatku dochodowego od przedsiębiorstw między poszczególnymi krajami, a także zmienne zerojedynkowe określające m.in. środki płatnicze między państwami i czy posiadają wspólną granicę lub nie.
The aim of the article is to assess the determinants of inflow of foreign direct investment (FDI) to Central European countries (Poland, the Czech Republic and Slovakia), and in particular the impact of changes in corporate income tax rates, both for the investor and the host country in relation to bilateral flows of foreign capital in 2010-2015. The study was based on the gravity model, which is widely used in international management research. The following variables were used for the study: inflow of foreign direct investment (current prices, EUR), GDP (current prices, EUR), geographical distance between capitals, GDP per capita (current prices, EUR), difference in corporate tax rates between Individual countries as well as binary variables defining, inter alia, means of payment between states and whether they share a common border or not.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: robmat@dokorant.umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6849
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_R_Matusiak_Determinanty_naplywu_bezposrednich_inwestycji.pdf282,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.