REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6842
Tytuł: Realizacja programu „Mieszkanie dla młodych” w kontekście regionalnych różnic w dostępności dochodowej mieszkań
Inne tytuły: "Place to Live for Young" program implementation in terms of housing income availability
Autorzy: Matel, Anna
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy
popyt mieszkaniowy
mieszkalnictwo
polityka mieszkaniowa
dodatki mieszkaniowe
housing market
housing demand
housing
housing policy
housing allowance
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 65-79
Abstrakt: Celem opracowania jest ocena współwystępowania określonych limitów cenowych kwalifikowalności mieszkań do udziału w programie MdM ze wskaźnikami dochodowej dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich w Polsce. Metodyka badań: w badaniu dokonano analizy relacji limitów cenowych kwalifikujących mieszkanie do udziału w programie do średnich cen na rynku nieruchomości w miastach wojewódzkich w Polsce. Następnie porównano uzyskane w ten sposób wskaźniki ze wskaźnikami dostępności dochodowej mieszkań oraz liczbą umów nawiązanych w ramach programu MdM. Analizę oparto na danych Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Danych Lokalnych za lata 2014-2015. Wyniki: badania wskazały, że wskaźniki limitów cenowych w ramach programu MdM były wyższe w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań na rynku wtórnym, co jednak nie miało miejsca w odniesieniu do rynku pierwotnego. Potencjalnie mogło wpływać to na większe wykorzystanie środków w ramach programu w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań. Analiza wskaźników wykorzystania środków w ramach programu wskazuje jednak, że konstrukcja taka nie przełożyła się na regionalne zróżnicowanie wykorzystania wsparcia w ramach programu.
The aim of the study was to assess the co-existence of housing price limits eligibility for participation in the MdM program with indicators of income availability of housing in voivodship cities of Poland. Methodology of the study: The study examines the relation of price limits (qualifying the flat to participate in the program) to the average real estate market prices in voivodeship cities of Poland. The calculated indicators were compared with housing income availability indicators and the number of contracts established under the MdM program. The analysis was based on data of Bank Gospodarstwa Krajowego, National Polish Bank, and Local Data Bank for the years 2014-2015. Results: The research indicated that the price limit indicators under the MdM program were higher in cities with higher income housing availability on the secondary market, which, however, did not take place in the primary market. Potentially, it could have influenced greater use of funds under the program in cities with higher income housing availability. The analysis of the participation rates under the program indicates, however, that such a structure did not translate into regional variations in the use of support under the program.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.matel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6842
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_A_Matel_Realizacja_programu_Mieszkanie_dla_mlodych.pdf320,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)