REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6841
Tytuł: Społeczne zamówienia publiczne
Inne tytuły: Social public procurement
Autorzy: Wińska-Rużewicz, Katarzyna
Zaborowski, Mariusz
Słowa kluczowe: zamówienie publiczne
klauzule społeczne
społeczne zamówienia publiczne
Public contracts
social clauses
public procurement, social
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 50-64
Abstrakt: Cel – Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających Metodologia badań – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa. Jednocześnie przeprowadzono częściową analizę wykorzystywania klauzul społecznych oparając się na raporcie NIK. Wynik – Podkreślono, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie społecznych zamówień nie przynosi pożądanych rezultatów. Oryginalność/Wartość – Społeczne zamówienia publiczne istotnie mogą wpływać na przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy też zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.
Goal – Public contracts are contracts for consideration concluded between the purchaser and the contractor, that apply to the supply, services, and construction work. The article presents the concept and genesis of social public procurement, their development in the Polish public procurement system and the use of social clauses by awarding entities. Research methodology – The literature has been reviewed and the analysis of legal provisions was used. At the same time, a partial analysis of the use of social clauses was carried out based on the NIK report. Score – It was emphasized that promoting social orders does not bring the desired results to date. Originality /value – Social public procurement can significantly affect entrepreneurs who employ people with disabilities or employ people who are members of socially marginalized groups.
Afiliacja: Katarzyna Wińska-Rużewicz - absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim
Mariusz Zaborowski - Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
E-mail: Mariusz Zaborowski: mza@zie.pg.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6841
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_K_Winska-Ruzewicz_M_Zaborowski_Spoleczne_zamowienia_publiczne.pdf262,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.