REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6798
Tytuł: Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym
Inne tytuły: The analysis of the conditions for using knowledge as a factor for entrepreneuurship development at the local level
Autorzy: Karpińska-Karwowska, Małgorzata
Promotor(rzy): Poskrobko, Bazyli
Słowa kluczowe: wiedza
kapitał wiedzy
kapitał intelektualny
przedsiębiorczość
kreatywność
rozwój lokalny
knowledge
knowledge capital
intellectual capital
ntrepreneurshipe
creativity
local development
Data wydania: 23-kwi-2018
Data dodania: 2-sie-2018
Abstrakt: We współczesnej gospodarce wiedza jest postrzegana jako rodzaj kapitału, czyli czwarty czynnik tworzenia wartości dodanej w procesie produkcji i usług, obok pracy, kapitału i ziemi (rozumianej jako środowisko przyrodnicze). Pojawia się problem teoretyczny, czy na wiedzy, jako głównym zasobie można opierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości? Tę lukę w pewnym stopniu wypełnia niniejsza praca. Celem głównym pracy jest określenie uwarunkowań skutecznego wykorzystania wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Weryfikacji poddano dwie tezy: 1. Wiedza w ogóle, a szczególnie wiedza o procesach gospodarowania i przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć, w istotny sposób determinuje rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest uzależniony od sposobu kształcenia ludzi, kształtowania proaktywnych postaw twórczych, świadomości o swej roli w danym środowisku gospodarczym, społecznym i przyrodniczym, od pobudzania kreatywności i znajomości ryzyka w procesach gospodarczych. Obiektem badawczym była społeczność lokalna Miasta i Gminy Pisz. Rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny. Treść pracy została podzielona na cztery rozdziały, w tym dwa o charakterze teoretycznym, oraz rozdział badawczy i koncepcyjny. W rozprawie udało się pozytywnie zweryfikować pierwszą tezę, że wiedza w ogóle, a szczególnie wiedza o procesach gospodarowania i o uwarunkowaniach podejmowania nowych przedsięwzięć w istotny sposób determinuje rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Druga teza została zweryfikowana częściowo. Założono bowiem, że rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest uzależniony od sposobu kształcenia ludzi, kształtowania w tym procesie proaktywnych postaw twórczych, wzbudzania świadomości o swej roli w danym środowisku gospodarczym, społecznym i przyrodniczym, od pobudzania kreatywności i znajomości ryzyka w procesach gospodarczych. Analiza literatury i wyniki badań własnych wskazują, że w tezie wskazano tylko część problemów, które determinują rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Postawione cele rozprawy zostały osiągnięte. Wskazano zdecydowaną większość barier skutecznego wykorzystania wiedzy na poziomie lokalnym wpływającej na rozwój przedsiębiorczości
In the modern economy, knowledge is perceived as a kind of capital, that is, the fourth factor of creating added value in the production process and services, alongside labor, capital and land (understood as a natural environment). A theoretical problem arises, can knowledge, as the main resource, be based on the development of local entrepreneurship? This gap is to some extent fulfilled by this work. The main goal of the work is to determine the conditions for effective use of knowledge for the development of entrepreneurship at the local level. Two theses were verified: 1. Knowledge in general, and especially knowledge about management processes and when undertaking new ventures, significantly determines the development of local entrepreneurship. 2. The development of local entrepreneurship depends on the way of educating people, shaping proactive creative attitudes, awareness of their role in a given economic, social and natural environment, from stimulating creativity and knowledge of risk in economic processes. The research object was the local community of the Pisz City and Commune. The doctoral dissertation is of a theoretical and empirical nature. The content of the work has been divided into four chapters, two of them theoretical, and a research and conceptual chapter. The dissertation successfully verified the first thesis that knowledge in general, and especially knowledge about management processes and the conditions of undertaking new ventures significantly determines the development of local entrepreneurship. The second thesis was partially verified. It was assumed that the development of local entrepreneurship depends on the way of educating people, shaping proactive creative attitudes in this process, raising awareness about their role in a given economic, social and natural environment, from stimulating creativity and knowledge of risk in economic processes. The analysis of literature and the results of own research show that the thesis only indicates some of the problems that determine the development of entrepreneurship at the local level. The stated objectives of the hearing have been achieved. The vast majority of barriers to the effective use of knowledge at the local level influencing the development of entrepreneurship has been indicated
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/6798
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Karpinska-Karwowska_Analiza_uwarunkowan_wykorzystania_wiedzy.pdf3,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.