REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6767
Tytuł: Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Inne tytuły: Behavior of polish consumers in conditions of the global economic crisis
Autorzy: Śleszyńska-Świderska, Anna
Promotor(rzy): Borowski, Jerzy L.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów
kryzys gospodarczy
konsumpcja
consumer behavior
economic crisis
consumption
Data wydania: 18-gru-2017
Data dodania: 12-lip-2018
Abstrakt: Szczególnego znaczenia dla zachowań konsumpcyjnych gospodarstw w Polsce nabrał rozpoczęty pod koniec 2008 r. kryzys gospodarczy na świecie. W latach 2008-2012 w Polsce nie obserwowano jednak kryzysu, tak jak w wielu innych krajach na świecie, a jedynie spowolnienie gospodarcze, które nie pozostało obojętne na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Okresem badanym są lata 2005-2012 ze szczególnym uwzględnianiem lat 2008-2012 jako podstawy rozważań. W przedłożonej pracy doktorskiej poszukiwano przede wszystkim odpowiedzi na pytania - jakie tendencje wystąpiły w zachowaniach konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w warunkach dekoniunktury gospodarczej w Polsce, a kryzysu gospodarczego na świecie; jaki był w tym okresie związek zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych z sytuacją gospodarczą w kraju i postawami konsumenckim zwłaszcza wobec owej sytuacji gospodarczej i własnej sytuacji dochodowej w tym okresie, a także możliwości oszczędzania czy dokonywania ważnych zakupów oraz czy trudniej w takich warunkach było gospodarstwom domowym zaspokajać swoje potrzeby? W części empirycznej zbadano uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju; tendencje w konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2008-2012, rozumianych jako wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych ponoszone na poszczególne cele, aby zaspokoić potrzeby konsumpcyjne; związek zmian w konsumpcji polskich gospodarstw domowych z sytuacją gospodarczą w kraju i ich postawami konsumenckimi, a także skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji i oszczędzania oraz dokonano o ceny zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. Na tej podstawie została podjęta próba weryfikacji hipotezy pracy, że pomimo uniknięcia przez Polskę kryzysu gospodarczego w latach 2008-2012, w konsumpcji polskich gospodarstw domowych zamieszkujących poszczególne województwa, nastąpiły zmiany związane nie tylko ze zmianami dochodu wyjaśnianymi przez teorię konsumpcji.
Particular condition for consumer behavior in Poland was economic crisis in the world, which has started at the end of 2008 year. In the 2008-2012, however, no crisis was observed in Poland, as in many other countries around the world, but only an economic slowdown that did not remain indifferent to household consumption behavior. The research period i is 2005-2012 with particular reference to 2008-2012 as the basis for reflection. In the submitted thesis, was looking for answers to following questions: what tendencies occurred in polish consumer behavior during the economic downturn in the country in the years 2008-2012; what was the relationship between consumer behavior and the economic situation in the country and consumer attitudes especially in relation to this economic situation and their income situation during that period, as well as the possibility of saving or making important purchases? In the empirical part of the doctoral thesis, there were examined: the determinants of polish consumer behavior in the context of the economic situation in the country; trends in household consumption in the period of 2008-2012 (consumption is defined in this case as a households`s consumption expenditure for individual purposes to meet consumer needs); the relationship between consumer behavior with the economic situation in the country and consumer attitudes. On this basis, was attempted a verification the main hypothesis in thesis, which says that, despite that Poland has avoided the economic crisis in the years 2008-2012, in the consumption of households coming from particular regions in Poland, changes have occurred not only with changes in income explained by the theory of consumption.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/6767
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (IZarz)
Prace doktorskie (otwarty dostęp)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Sleszynska-Swiderska_Zachowania_polskich_konsumentow.pdf2,81 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.