REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6591
Tytuł: Narzędzia i techniki informatyczne w procesie kodyfikacji wiedzy organizacyjnej
Inne tytuły: It tools and techniques in the process of codification of organizational knowledge
Autorzy: Poskrobko, Tomasz
Tadejko, Paweł
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą
technologie informatyczne
kodyfikacja wiedzy
narzędzia
sztuczna inteligencja
knowledge management
information technologies
codification of knowledge
tools
artificial intelligence
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 230-245
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest przegląd najnowszych rozwiązań w dziedzinie narzędzi informatycznych do przetwarzania danych i informacji oraz próba ustalenia możliwości ich zastosowania w procesach zarządzania wiedzą. Często zarządzanie wiedzą to kluczowe narzędzie w budowaniu przewagi konkurencyjnej i wdrażaniu innowacji. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych. Publikacja prezentuje kategorie narzędzi używanych na etapie: (1) pozyskiwania wiedzy, (2) dzielenia się wiedzą i (3) wykorzystania wiedzy. Coraz częściej na etapach zarządzania wiedzą stosuje się inteligentne algorytmy, które, działając dzięki wybranym narzędziom, pozwalają na półautomatyczne lub automatycznie przetwarzanie, a nawet spożytkowanie wiedzy. Obecnie prace naukowców skupiają się nad wykorzystaniem metod, które określa się mianem machine learning, systemów kognitywnych czy sztucznej inteligencji. Jednak, aby w procesach kodyfikacji mogły być użyte zaawansowane narzędzia, konieczne jest wcześniejsze, dedykowane przetwarzanie danych i informacji z uwzględnieniem wymagań bardziej inteligentnych algorytmów.
The main purpose of the article is to review the latest solutions in the field of IT tools for data and information processing and to try to determine their suitability in the knowledge management process. Knowledge management is often a key tool in building a competitive advantage and implementing innovations. Modern enterprises need more and more advanced tools and information technologies. The main reason is that today these are no longer individual companies, but consortia, company networks, holdings or clusters. The last decade is also a dynamic development in the use of new IT tools for this purpose. They are used at every stage of knowledge management. The publication presents the results of the analysis of which categories of tools and what effect is used at the stage of: (1) acquiring knowledge, (2) sharing knowledge and (3) using knowledge. More and more often, intelligent algorithms are used in the knowledge management stages, which by using selected tools allow for semi-automatic or automatic processing and even the use of knowledge. Currently, the work of scientists focuses on the use of methods that are referred to as machine learning, cognitive systems, or finally artificial intelligence. However, in order to be able to use advanced tools in the coding processes, it is necessary to have earlier, dedicated data and information processing taking into account the requirements of more intelligent algorithms.
Afiliacja: dr inż. Tomasz Poskrobko - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr inż. Paweł Tadejko - Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
E-mail: Tomasz Poskrobko: t.poskrobko@uwb.edu.pl
Paweł Tadejko: p.tadejko@pb.uwb.edu.pl
Sponsorzy: Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WI/3/2018 Politechniki Białostockiej i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6591
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.17
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_T_Poskrobko_P_Tadejko_Narzedzia_i_techniki_informatyczne.pdf651,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.