REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/641
Tytuł: Rozwój regionalny Polski w kontekście wykorzystania środków unijnych
Inne tytuły: Regional development of Poland and utilisation of european funds
Autorzy: Dębowski, Tomasz
Słowa kluczowe: rozwój regionalny
polityka spójności
strategia „Europa 2020”
regional development
cohesion policy
Europe 2020’ strategy
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (62) 2013, s. 79-91
Abstrakt: Rozwój regionalny stanowi ważną kategorię ekonomiczną, rozpatrywaną zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. W niniejszym artykule zostały zawarte akademickie rozważania nad pojęciem rozwoju regionalnego, złożonością tego procesu oraz jego związkami z polityką regionalną (spójności). W wymiarze praktycznym podjęto zaś próbę określenia wielkości i skali procesu rozwoju regionalnego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na unijną politykę spójności, która, mając ogromny wpływ na procesy rozwojowe, ulega okresowym przeprofilowaniom. W najbliższej perspektywie lat 2014-2020 (podobnie jak i w poprzednim okresie programowania) nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej (UE) będzie miał silny związek z rozwojem polskich województw. Natomiast skala tego oddziaływania będzie zależeć od kształtu budżetu unijnego oraz przyjęcia rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską.
Regional development is an important economic category that can be considered from both a theoretical and practical standpoint. The present paper offers an academic analysis of the concept of regional development, the complexity of this process and its association with regional (cohesion) policy. In the practical sense, an attempt is made to define the size and the scale of regional development in Poland. A specific role is assigned to European cohesion policy, which, having a huge influence for development processes, is periodically re-profiled. In the next budget planning period 2014-2020 (similarly to the previous one), the new dimension of EU cohesion policy will have a strong impact on Polish regions. Its scale will depend on the shape of the European budget as well as on the acceptance of solutions suggested by the European Commission.
Afiliacja: Dr Tomasz Dębowski – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: debal@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/641
DOI: 10.15290/ose.2013.02.62.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 2 (62)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Tomasz DEBOWSKI.pdf203,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.