REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6392
Tytuł: Канцэптуалiзацыя дома маладымi беларусамi
Inne tytuły: Konceptualizacja domu przez młodych Białorusinów
The conceptualization of home by young Belarusians
Autorzy: Дзесюкевiч, Вольга
Słowa kluczowe: pojęcie
stereotyp
prototyp
konotacja
metafora
concept
stereotype
prototype
connotation
metaphor
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 293-303
Abstrakt: Celem pierwszej części artykułu jest rekonstrukcja koncepcji domu z wykorzystaniem badania ankietowego. Wyróżniono podstawowe znaczenia znaku językowego – budowanie, mieszkanie, rodzina i ojczyzna, którego znaczenie komplikuje się w związku z przytaczaniem takich skojarzeń jak bezpieczna i wąska przestrzeń, ciepło, spokój, swojskość. W procesie konceptualizacji domu istotniejszym od materialnego budowania okazuje się jego znaczenie symboliczne jako miejsca stworzonego przez rodzinę. Analiza pozwala wysnuć wniosek, że dom jest wartością niezmienną dla wielu młodych Białorusinów. W drugiej części artykułu omówiono indywidualną konceptualizację domu Andrusia Horwata w aspektach statycznym i dynamicznym.
The aim of the first part of the article is to reconstruct the concept of home by means of a questionnaire. The basic conceptualizations of home include building, family and homeland. They become less straightforward by the connotations of protected, narrow, warm, quiet, private space. The symbolic value of home as a place created by a family is more important than the conceptualization of home as a building. The analysis shows that home remains crucial value for most young Belarusians. The individual conceptualization of Andrus Ghorvat in the static and dynamic aspects is discussed in the second part of the article.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт, Мiнск
Nota biograficzna: Dziesiukiewicz Wolga (Дзесюкевiч Вольга), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Instytut Dziennikarstwa, Katedra Stylistyki i Edycji literackiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6392
DOI: 10.15290/bb.2017.09.21
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_21_9_2017.pdf284,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.