REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6379
Tytuł: Дом як Радзiма ў лiрыцы беларускiх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя
Inne tytuły: Dom jako ojczyzna w liryce białoruskich poetek drugiej połowy XX wieku
Home as fatherland in the lyrics of the Belarusian poetesses in the second half of the 20th century
Autorzy: Шматкова, Iрына
Słowa kluczowe: topos domu
ojczyzna
poezja kobieca
chata
rodzina
Polesie
Białoruś
wszechświat
topos of home
fatherland
women poets
house
family
Belarus
universe
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 181-192
Abstrakt: W artykule omówiono topos domu jako ojczyzny w twórczości najwybitniejszych przedstawicielek literaturze białoruskiej drugiej połowy XX wieku, a w szczególności Eugenii Janiszczyc, Niny Matiasz i Raisy Barawikowej, urodzonych na Polesiu. Omówiono wartości duchowe toposu. Na podstawie liryki poetek dokonano analizy porównawczej identyfikowania toposu w kobiecym modelu świata.
The article deals with the identification of the topos of home as fatherland in the works of outstanding Belarusian women poets in the second half of the 20th century such as Eugenia Yanishchits, Nina Matyas and Raisa Borovikova, who are natives of a separate region of Belarus – Polesie. Semantic content of the topos has been discussed and comparative analysis of its identification in women model of the world based on their lyrics has been made.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт, Мiнск
Nota biograficzna: Szmatkowa Iryna (Шматкова Iрына), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk), Wydział Międzynarodowych Kontaktów Biznesowych, Katedra Języków Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6379
DOI: 10.15290/bb.2017.09.12
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.