REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/633
Tytuł: Rachunek kosztów jako instrument zapewniający sprawne zaspokajanie potrzeb publicznych w JST
Inne tytuły: Cost Accounting as an Instrument Ensuring Efficient Satisfaction of Public Needs in LGUs
Autorzy: Kożuch, Artur Jacek
Słowa kluczowe: rachunek kosztów
sprawność
jednostka samorządu terytorialnego
cost accounting
local government unit
efficiency
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (61) 2013, s. 93-105
Abstrakt: Aktualne warunki funkcjonowania JST wskazują, że coraz większą rolę odgrywają procesy służące zwiększaniu ich sprawności. Specyfika podsektora powoduje, że szczególną wartość w tych działaniach należy przypisać racjonalizacji zużycia zasobów. Z tego powodu znaczenia nabiera adaptacja i wdrażanie w działalności JST rozwiązań sprawdzonych w pracy sektora samorządowego. W tym obszarze uwagę zarówno teoretyków, jak i praktyków winny zwracać współczesne koncepcje rachunku kosztów i możliwość ich wykorzystania w procesach budżetowania. W niniejszym opracowaniu podjęto zatem próbę przedstawienia modelu procesu budżetowania z wykorzystaniem rachunku kosztów, w którym są uwzględniane potrzeby mieszkańców wspólnoty terytorialnej.
Owing to the current operating conditions of LGUs, processes which serve the improvement of their efficiency are playing an increasingly important role. The nature of this subsector means that rational usage of resources is of utmost significance. For this reason, it highly desirable that good practices of the self-government sector are adapted and implemented by local government units. The attention of both theoreticians and practitioners in this field should concentrate on modern cost accounting ideas and their possible application for budgeting processes. The aim of this paper is to present a model of budgeting which would use cost accounting and which takes into account the needs of the citizens of a territorial community.
Afiliacja: Dr Artur J. Kożuch – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
E-mail: a.j.kozuch@ur.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/633
DOI: 10.15290/ose.2013.01.61.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 1(61)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Artur J.pdf214,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.