REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/631
Tytuł: Systemy pomiaru wyników działalności organizacji publicznych – praktyka samorządów europejskich i amerykańskich
Inne tytuły: Performance Measurement Systems of Public Organisations: Practice of European and American Local Governments
Autorzy: Wojciechowski, Eugeniusz
Podgórniak-Krzykacz, Aldona
Słowa kluczowe: pomiar wyników
samorząd terytorialny
usługi publiczne
efektywność
performance measurement
local government
public services
efficiency
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (61) 2013, s.57-72
Abstrakt: Pomiar wyników w organizacjach publicznych rozpowszechnił się za sprawą światowego trendu w reformowaniu administracji publicznej – nowego zarządzania publicznego. W ślad za nim praktyka zarządzania przez wyniki znalazła zastosowanie także w jednostkach samorządu terytorialnego wielu krajów, które w ramach własnych inicjatyw lub ogólnokrajowych systemów rozpoczęły definiowanie, mierzenie oraz porównywanie efektywności usług publicznych. Doświadczenia samorządów europejskich i amerykańskich w zakresie mierzenia wyników swojej działalności, w tym jakości świadczonych usług publicznych, są bogate i różnorodne. W artykule zaprezentowano specyfikę systemów pomiaru wyników na poziomie lokalnym, funkcjonujących w kilku wybranych krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech) oraz w amerykańskich (USA i Kanadzie). Celem artykułu jest identyfikacja polskich doświadczeń w mierzeniu wyników w samorządzie terytorialnym na tle rozwiązań zagranicznych.
Performance measurement in public organisations became widespread after the introduction of New Public Management, with its focus on the effects of public activities. Managing by results started to be used by many countries’ local government units, which began – either on their own initiative or within the framework of national systems – to define, measure and compare the efficiency of public services. European and American experiences as regards measuring the results of their activity, including the quality of public services, are plentiful and varied. This paper presents the nature of performance measurement systems at the local level functioning in a few selected European and American countries (Great Britain, France, Sweden, Italy, Spain, Germany, U.S. and Canada). The purpose of the paper is to identify the Polish experience in measuring local government performance against the background of foreign concepts.
Afiliacja: Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, dr Aldona Podgórniak-Krzykacz – Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: Eugeniusz Wojciechowski - public@uni.lodz.pl
Aldona Podgórniak-Krzykacz - aldona_podgorniak@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/631
DOI: 10.15290/ose.2013.01.61.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 1(61)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Eugeniusz WOJCIECHOWSKI.pdf225,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.