REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6305
Tytuł: Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствие
Inne tytuły: Business and morality: contradiction or concomitant
Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie
Autorzy: Ярема, Ростислав
Słowa kluczowe: moral business
thirst for enrichment
goal-setting of entrepreneurial activity
social responsibility
entrepreneurs of the late XIX - early XX centuries
Orthodox values
нравственный бизнес
жажда обогащения
целеполагание предпринимательской деятельности
социальная ответственность
предприниматели к. XIX – нач. XX вв.
православные ценности
moralny biznes
żądza bogacenia się
stawianie celów w biznesie
odpowiedzialność społeczna
przedsiębiorcy końca XIX – początku XX ww.
wartości prawosławne
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 201-206
Abstrakt: The article raises the problem concerning mechanisms of the interrelation of modern business in Russia and morality, also it raises the issue of dialectical, diachronic correlation of these concepts or consideration of their synchronous interaction, oriented to the general welfare of society. In the course of the problem’s analysis, examples of entrepreneurial activity of industrialists and philanthropists of the early 19th-20th centuries are given, the role of Orthodox values and the national traditions formed on their basis in the course of regulating these mechanisms are examined.
В статье поднимается проблема действия механизмов взаимосвязи современного бизнеса в России и нравственности, поднимается вопрос диалектического, диахронного соотношения этих понятий или рассмотрения синхронного их взаимодействия, ориентированного на общее благосостояние общества. В ходе анализа проблемы приведены примеры предпринимательской деятельности промышленников и благотворителей рубежного времени XIX – XX вв., рассмотрена роль православных ценностей и сформированных на их основе национальных традиций в ходе регулирования указанных механизмов.
Autor podejmuje problem funkcjonowania mechanizmów współzależności między współczesnym biznesem w Rosji a moralnością, podejmuje kwestię dialektycznej, diachronicznej korelacji tych pojęć bądź też próbę rozpatrzenia synchronicznego ich współdziałania zorientowanego na ogólny dobrobyt społeczeństwa. W toku analizy problemu autor prezentuje przykłady z działalności przedsiębiorczej przemysłowców i filantropów przełomu XIX-XX ww., rozpatruje rolę prawosławnych wartości i ukształtowanych na ich gruncie tradycji narodowych w toku kształtowania się wymienionych mechanizmów.
E-mail: prot.rostislav@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6305
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.23
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_Р_Ярема_Бизнес_и_нравственность.pdf480,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.