REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6272
Tytuł: Просветительская деятельность епископа Лаврентия (Горки) на Вятской земле
Inne tytuły: The enlightment activities of Bishop Lawrence (Gorka) on the Vyatka land
Działalność oświatowa biskupa Laurencjusza (Gorki) na Wiackiej ziemi
Autorzy: Помелов, В. Б.
Сахарова, Л.Г.
Сахаров, В.А.
Słowa kluczowe: Вятская Земля
император Петр I
императрица Анна Иоанновна
Лаврентий Горка
Феофан Прокопович
М.Е. Финицкий
Василий Лещинский
Иоаким Богомедлевский
Вятская славяно-латинская школа
Vyatka region
the Emperor Peter the First
the Empress Anna Iohannovna
Lavrenty Gorka
M.E. Finizky
Vasily Leschshinsky
Ioakim Bogomedlevsky
the Vyatka Slavonic-Latin school
Wiacka ziemia
cesarz Piotr I
cesarzowa Anna Iwanowna
Laurencjusz Gorka
Teofan Prokopowicz
M. E. Finicki
Wasyl Leszczyński
Joachim Bogomiedliewski
Wiacka szkoła słowiańsko-łacińska
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 127-131
Abstrakt: В статье раскрывается содержание просветительской деятельности епископа Лаврентия Горки, создателя первой школы на Вятской Земле; показаны социально-политические условия, в которых проходил этот начальный этап просвещения.
In the article the educational activities of the bishop Lavrenty Gorka, the founder of the first school in the Vyatka region, are described. The socio-political conditions, which influenced the initial stage of the process of the enlightenment, are shown.
W artykule skupiono się nad edukacyjną działalnością biskupa Laurencjusza Gorki, twórcy pierwszej szkoły na Wiackiej ziemi. Opracowanie ukazuje również społeczno-polityczne uwarunkowania, w których odbywał się początkowy etap edukacji.
Afiliacja: Помелов В. Б. - ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики, Kirów, Rosja
Сахарова Л.Г. - ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава РФ, кафедра гуманитарных и социальных наук, Kirów, Rosja
Сахаров В.А. - ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики, Kirów, Rosja
E-mail: Помелов В. Б.: lena_bigstar@mail.ru
Сахарова Л.Г.: slg75@rambler.ru
Сахаров В.А.: vas701@rambler.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/6272
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.16
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.