REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6262
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSaszko, Irena-
dc.date.accessioned2018-02-02T11:01:48Z-
dc.date.available2018-02-02T11:01:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationElpis, T. 19, 2017, s. 97-105pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6262-
dc.description.abstractThe Kiev-Pechersk Patericon is a monument of literature of Kievan Rus’. This is a collection of hagiographical tales relating to the holy elders of Kiev-Pechersk Monastery (founded in the 11th century). The central theme of the Patericon is a constant spiritual battle aimed at the acquiring and preserving the sanctity of life, understood as a communion (Gr. koinonia) with God. The article is a thorough analysis of demonology of the Kiev-Pechersk Patericon. There were described in it different kinds of ways of fighting with demonic temptations and attacks of evil spirits, as well as important elements of the hesychastic method, that had been used by Kievan holy elders in their spiritual life.pl
dc.description.abstractPateryk Kijowsko-Pieczerski jest zabytkiem piśmiennictwa Rusi Kijowskiej. To zbiór hagiograficznych opowiadań, dotyczących świętych starców monasteru Kijowsko-Pieczerskiego, który został założony w XI w. Przewodnim tematem Pateryka jest nieustanna duchowa walka ascetów o osiąganie i trwanie w świętości życia, rozumianego jako wspólnota (gr. koinonia) z Bogiem. Artykuł jest gruntowną analizą demonologii Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego. Przedstawione w nim zostały różnego rodzaju sposoby walki mnichów pieczerskich z demonicznymi pokusami i atakami złych duchów. Wskazane zostały również istotne elementy metody hezychastycznej, z których korzystali święci starcy Rusi Kijowskiej w życiu duchowym.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectThe Kiev-Pechersk Patericonpl
dc.subjectKiev-Pechersk Monasterypl
dc.subjectDemonologypl
dc.subjectTemptationspl
dc.subjectPassionspl
dc.subjectSpiritual Warfarepl
dc.subjectthe Hesychastic Methodpl
dc.subjectPateryk Kijowsko-Pieczerskipl
dc.subjectmonaster Kijowsko-Pieczeskipl
dc.subjectdemonologiapl
dc.subjectpokusypl
dc.subjectpożądliwościpl
dc.subjectwalka duchowapl
dc.subjectmetoda hezychastycznapl
dc.title„Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiegopl
dc.title.alternative“And do not give the devil an opportunity” (Eph 4:27). The spiritual struggle in the ascetic experience of the first Russian monks in Paterik of Kiev Pecherskpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2017.19.12-
dc.description.Emailirenasaszko@gmail.compl
dc.description.AffiliationKatedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, Ukrainapl
dc.description.referencesAtanazy Wielki św., Bios kai politeia tou patros hemon Antoniou, PG 26, 835-976.pl
dc.description.referencesBartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, Lublin: KUL 1999.pl
dc.description.referencesBrunon J.B., Grelot P., Demony, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Pallotinum 1994, s. 204-207.pl
dc.description.referencesBunge G., Wino demonów, tłum. A. Ziernicki, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2009.pl
dc.description.referencesCemus R., Tysiąclecie chrześcijańskiego monastycyzmu na Wschodzie, w: Mnisi Wschodu i Zachodu. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, red. J.M. Laboa, tłum. G. Jaworska, Warszawa: Carta Blanca 2009, s. 178-181.pl
dc.description.referencesChaillot C., Vie et spiritualité des Églises orthodoxes orientales des traditions syriaque, arménienne, copte et éthiopienne, Paris: Les Éditions du Cerf 2011.pl
dc.description.referencesEvdokimov P., Życie duchowe w mieście, tłum. M. Żurowska, Poznań: W drodze 2011.pl
dc.description.referencesEwagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, oprac. L. Nieścior, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów 2007.pl
dc.description.referencesGuillaumont A., Le texte véritable des “Gnostica” d’Evagre le Pontique, “Revue de l’Histoire des Religions” 142(1952), s. 156-205.pl
dc.description.referencesKarabowicz T., Dziedzictwo i tożsamość kultury ukraińskiej, Lublin: Episteme 2012.pl
dc.description.referencesLesniewski Ch., Clés spirituelles pour une plénitude de vie. Thérapie chrétienne au service de l’homme contemporain, traduit par C. Courtoy, Nouan-Le-Fuzelier: Editions des Béatitudes 2016.pl
dc.description.referencesLeśniewski K., „Kim jest człowiek, ze o nim pamiętasz..?” Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2015.pl
dc.description.referencesLeśniewski K., „Nie potrzebują lekarza zdrowi...” Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Lublin: KUL 2006.pl
dc.description.referencesMaximos (Aghiorgousis) bp, Monastycyzm, w: Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2009, s. 449-458.pl
dc.description.referencesNodzyńska L., Opracowanie, w: Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, oprac. i tłum. L. Nodzyńska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993, s. 13-139.pl
dc.description.referencesPateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieść o świętych ojcach w pieczarach kiowskich położonych, oprac. i tłum. L. Nodzyńska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993.pl
dc.description.referencesSłownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum 2002, s. 378.pl
dc.description.referencesŠpidlík T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 2000.pl
dc.description.referencesSenyk S., L’hésychasme dans le monachisme ukrainien, „Irénikon” 62(1989), s. 172-212.pl
dc.description.referencesStepowyk D., „Pateryk Kijowsko-pieczerski” jako zbiorowy portret chrześcijanina, w: Teologia i kultura duchowa starej Rusi, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, Lublin: KUL 1993, s. 169-186.pl
dc.description.referencesWare K., „Szukajcie wpierw Króestwa Bożego”: prawosławny monastycyzm w służbie światu, w: tenże, Tam skarb twój, gdzie serce twoje.., red. K. Leśniewski, W. Misijuk, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Fundacja Dialog Narodów 2011, s. 191-206.pl
dc.description.referencesZinkevycz O., Sorokowski S., A Thousand Years of Christianity in Ukrainian: an Encyclopedic Chronology, New York - Baltimore - Toronto: Smoloskyp 1988.pl
dc.description.referencesАверинцев С., Бесы, w: tenże, София-Логос-Словарь, ред. Н.П. Аверинцева, К.Б. Сигова, Киев: Дух і Літера 2005, s. 83-89.pl
dc.description.referencesБьянки Э., Лексикон внутренней жизни, перевод И. Варжанская, Киев: Дух і Літера 2010.pl
dc.description.referencesГрушевський М., Історія української літератури, Т. 3, НьюЙорк: Книгоспілка 1953.pl
dc.description.referencesІсіченко І., Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. в Україні, Харків: Акта 2015.pl
dc.description.referencesКиєво-Печерський Патерик, переклад М. Кашуба, Н. Пікулик, Львів: Свічадо 2001.pl
dc.description.referencesКовальчук Н.Д., Феномен святості в контексті Києво-Печерського Патерика, «Гілея: науковий вісник» 85 (2014), s. 235-239.pl
dc.description.referencesКорсак А., Преподобный Антоний Печерский и древнерусская обитель «Ксилургу» на Афоне, “Афонское наследие. Научный альманах”, 3-4(2016), s. 20-54.pl
dc.description.referencesКралюк П., Інтелектуал-християнин у „пост’язичиському” суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестора, в: Україна Incognita, ред.. Л. Івшина, Київ: Українська прес-група 2013, s. 58-62.pl
dc.description.referencesКривошеин В., Ангелы и бесы в духовной жизни по учению восточных отцов, в: tenże, Богословские труды, Нижний Новгород: Христианская библиотека 2011, s. 259-291.pl
dc.description.referencesЛєпахін В., Ікона та іронічність, переклад Т. Тимо, Львів: Свічадо 2001.pl
dc.description.referencesЛєпахін В., Ікона та іконічність, переклад Т. Тимо, Львів: Свічадо 2001, с. 259. Por. І. Ісіченко, Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. в Україні, Харків: Акта 2015.pl
dc.description.referencesМарченко О., Святий Афон і київські печерні монастирі: бібліографічна розвідка за матеріалами Національної історичної бібліотеки України, “Афонское наследие. Научный альманах”, 1-2(2015), s. 154-159.pl
dc.description.referencesНикитин А., Афон и Украина (обзор церковно-литературных связей), “Афонское наследие. Научный альманах”, 3-4(2016), s. 83-100.pl
dc.description.referencesПатріарх Варфоломій, Віч-на-віч із Тайною. Православне християнство у сучасному світі, переклад Д. Морозова, Київ: Дух і Літера 2011.pl
dc.description.referencesЯнарас Х., Варіації на тему Пісня Пісень, переклад С. Говрун, Київ: Дух і Літера 2003.pl
dc.description.referenceshttp://www.catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&-go=print_page&pid=1592pl
dc.description.referenceshttp://www.bishop.kharkov.ua/kursi-lekcij/istoria-istoria-ukraienskoie-literaturi-h-xvi-st/tema-10-kievo-pecerskij-paterikpl
dc.description.volume19-
dc.description.firstpage97pl
dc.description.lastpage105pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_I_Saszko_'Nie_dawajcie_miejsca_diablu'.pdf518,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.