REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6235
Tytuł: Spójność społeczna w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Definiowanie, pomiar i dobre praktyki biznesu
Inne tytuły: Social cohesion and corporate social responsibility: defining, measuring, good business practices
Autorzy: Jastrzębska, Ewa
Słowa kluczowe: spójność społeczna
CSR
dobre praktyki
wskaźniki
przedsiębiorstwo
jakość życia
social cohesion
good practices
indicators
company
quality of life
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 114-132
Abstrakt: Spójność społeczna (SC) nie powinna polegać tylko na przeciwdziałaniu i zmniejszaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (jak głosiły, dominujące do niedawna, wąskie interpretacje tego pojęcia). Jej istotą jest bowiem poprawa jakości życia dzięki tworzeniu poczucia wspólnoty w społeczeństwie (zgodnie ze współczesnym, szerokim ujmowaniem SC). Wielowymiarowość pojęcia SC skutkuje brakiem jednolitego podejścia do jego pomiaru – poziom SC mierzy się zarówno za pomocą wskaźników odnoszących się wyłącznie do nierówności dochodowych, jak i syntetycznych indeksów, jednak coraz bardziej rozbudowywanych. Na spójność społeczną wpływa wiele elementów związanych z rozwojem zrównoważonym, tym samym koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), będąca realizacją tego paradygmatu w skali mikro, dotyczy SC. Potwierdza to analiza 667 dobrych praktyk zgłoszonych do raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016 – przedsiębiorstwa wdrażające CSR podejmują różnorodne działania, które przyczyniają się do wspierania SC.
Social cohesion (SC) should not only rely on preventing and reducing poverty and social exclusion by ensuring the social inclusion of marginalized groups, as was considered until recently. In accordance with the modern, wide interpretation of SC, its purpose is to improve quality of life by creating a sense of community in society. The multi-dimensionality of SC results in the lack of a uniform approach to measuring it. SC is measured both by indicators relating to income inequality, as well as synthetic, although increasingly elaborate indexes. Many elements related to sustainable development have an effect on SC. Thus the concept of corporate social responsibility (CSR), which is the implementation of sustainable development on a micro-scale, also applies to SC. This is confirmed by an analysis of the 667 of good practices included in the Report Responsible Business in Poland 2016. Good Practices. Companies implementing CSR take a variety of actions contributing to the strengthening of SC.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: ewa.jastrzebska@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6235
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_E_Jastrzebska_Spojnosc_spoleczna_.pdf704,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.