REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6228
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzaja, Stanisław-
dc.contributor.authorBecla, Agnieszka-
dc.date.accessioned2018-01-26T11:31:09Z-
dc.date.available2018-01-26T11:31:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 12-25pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6228-
dc.description.abstractW artykule autorzy podjęli problem pomiaru rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz przedstawili elementy dorobku nauki polskiej w tym zakresie. Zaprezentowali stan badań nad rozwojem zrównoważonym i trwałym w literaturze polskiej. Dokonali identyfikacji niektórych wyzwań poznawczych, predykcyjnych i decyzyjnych, generowanych przez rozwój zrównoważony i trwały w sferze jego pomiaru. Autorzy omówili problemy wdrażania strategii rozwoju zrównoważonego i trwałego w Polsce w kontekście ich pomiaru. Opisali pięć możliwych sposobów wyznaczania zmiennych do systemu wskaźników rozwoju zrównoważonego i trwałego. Szczególną uwagę poświęcili podejściu opartemu na kryterium optymalizacji takiego systemu wskaźników.pl
dc.description.abstractThe paper undertakes the problem of measuring sustainable development (SD) and presents some of the attainments of Polish scholars in this field. The authors discuss the current state of studies into sustainable development in the Polish literature. They also identify selected cognitive, predictive and decision-related challenges generated by SD as regards its measurement. The authors examine the problems associated with the measurement of SD strategies implemented in Poland. Five possible ways of identifying variables for a system of SD coefficients are proposed. Special attention is paid to the approach based on the criterion of optimization of such a system of coefficients.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectrozwój zrównoważony i trwałypl
dc.subjectpomiar rozwoju zrównoważonego i trwałegopl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectmeasurement of sustainable developmentpl
dc.titleRozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru – wybrane problemy metodologiczno-metodycznepl
dc.title.alternativeUnderstanding of sustainable development (integrated development) and ways of its measurement: selected methodological and methodical problemspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.04.88.02-
dc.description.EmailStanisław Czaja: stanislawczaja57@gmail.compl
dc.description.EmailAgnieszka Becla: agnieszka.becla@ue.wroc.plpl
dc.description.Affiliationprof. zw. dr hab. Stanisław CZAJA - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.Affiliationdr inż. Agnieszka BECLA - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.referencesBorys T., Czaja S., 2009, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl
dc.description.referencesGórka K., Poskrobko B., Radecki W., 1991, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesJabłońska A., 1988, Stagnacja sekularna kapitalizmu, seria: Ekonomia XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.description.referencesKozłowski S., 2002, Ekorozwój. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesKozłowski S., 1997, W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesPoskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesWskaźniki ekorozwoju, 1999, T. Borys (red.), Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok.pl
dc.description.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo ,,Ekonomia i Środowisko”, Warszawa-Białystok.pl
dc.description.referencesŻylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.number4(88)pl
dc.description.firstpage12pl
dc.description.lastpage25pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_S_Czaja_A_Becla_Rozumienie_rozwoju_zrownowazonego_i_trwalego.pdf284,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.