REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6227
Tytuł: Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój a miasto mobilnej produktywności
Inne tytuły: Sustainable and responsible development in cities of mobile productivity
Autorzy: Janikowski, Ryszard
Słowa kluczowe: czwarta rewolucja przemysłowa
determinanty polityki spójności
miasto 4.0
fourth industrial revolution
cohesion policy
town 4.0
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 3-11
Abstrakt: Celem pracy było pokazanie pewnej koncepcji kształtowania współczesnego miasta w kontekście obecnego etapu rozwoju cywilizacji oraz etapu wdrażania koncepcji zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju opartego na zintegrowanym i mobilnym podejściu. W teraźniejszości jest to odniesienie się do czwartej rewolucji przemysłowej, stwarzającej nowe kreacyjne możliwości, w tym także (re)kształtowania urbanistyczno-industrialnych ośrodków miejskich. W okresie 2015-2065 prognozuje się wzrost globalnej produktywności od 0,8% do 1,4% rocznie jako efekt czwartej rewolucji przemysłowej, czyli wykorzystywania: automatyzacji, digitalizacji i sztucznej inteligencji. Konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej pojawiają się także w przestrzeniach miejskich. Materializuje się tutaj koncepcja miasta 4.0. Wszystko to wpisuje się w kwestie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, jak i zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, współtworząc ramy polityki spójności lat 2014-2020.
The purpose of the study is to present a certain concept of shaping a modern city at the current stage of civilizational development and the stage of implementing the concept of sustainable and responsible development based on an integrated and mobile approach. At present, it is the reference to the fourth industrial revolution that has brought new creative possibilities for everything, including (re)shaping urban-industrial city centers. In the period 2015-2065, it is forecast that the increase in global productivity will reach from 0.8% to 1.4% a year, as a result of the fourth industrial revolution, the use of automation, digitization, and artificial intelligence. The consequences of the fourth industrial revolution are also noticeable in urban spaces. The concept of town 4.0 is becoming a reality. All this contributes to social, economic and territorial cohesion, as well as to sustainable and responsible development, co-creating the cohesion policy framework for the years 2014-2020.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Akademia Wojsk Lądowych
E-mail: ryszard.janikowski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6227
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_R_Janikowski_Zrownowazony_i_odpowiedzialny_rozwoj.pdf606,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)