REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6205
Tytuł: A Christian family in a “provisional culture”
Inne tytuły: Rodzina chrześcijańska w „kulturze prowizoryczności”
Autorzy: Rabczyński, Paweł
Słowa kluczowe: Christian family
provisional culture
temporary culture
family’s duties regarding contemporary culture
rodzina chrześcijańska
kultura prowizoryczności (tymczasowości)
zadania rodziny wobec współczesnej kultury
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/3, 2017, s. 133-149
Abstrakt: Contemporary culture can be described as provisional and temporary. A provisional culture is closely bound with such ideologies as secularism, individualism, relativism, practical materialism, hedonism and consumerism. These dominant cultural paradigms threaten the Christian understanding of family, hindering its comprehensive development and its ability to fulfil its basic objectives such as mutual welfare of the spouses or giving birth to and raising offspring. A provisional culture poses a threat and a great challenge for the family. Taking into account the fact that each culture is an expression of the human spirit and an environment for building identity and interpersonal relations, a Christian family must not ignore the problems of the contemporary world, but rather undertake a dialogue with a provisional culture aimed at presenting and promoting the Christian model of family, being the first school of faith, preaching and defending a culture of life.
Współczesną kulturę można określić mianem prowizorycznej lub tymczasowej. Kultura prowizoryczności ściśle łączy się z prądami ideowymi: sekularyzmem, indywidualizmem, relatywizmem, materializmem praktycznym, hedonizmem i konsumpcjonizmem. Zarysowane dominanty kulturowe godzą w chrześcijańskie rozumienie rodziny, uniemożliwiając jej wszechstronny rozwój i realizację podstawowych celów, jakimi są wzajemne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Kultura prowizoryczności zagraża rodzinie i stanowi dla niej wielkie wyzwanie. W związku z tym, że każda kultura jest wyrazem ludzkiego ducha i środowiskiem budowania tożsamości i relacji międzyludzkich, rodzina chrześcijańska nie może zamknąć się na problemy współczesności, lecz powinna podjąć z kulturą prowizoryczności pewną formę dialogu, którego wyznacznikami są następujące zadania: ukazywać i promować chrześcijański model rodziny, być pierwszą szkołą wiary, głosić i bronić kultury życia.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nota biograficzna: ks. PAWEŁ RABCZYŃSKI – ksiądz Archidiecezji Warmińskiej, absolwent KUL Jana Pawła II, stypendysta Rządu Republiki Francuskiej (staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu), rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie (2011-2017), adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i FundamentalnejUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zainteresowania naukowe koncentrują się na chrystologii, eklezjologii i ekumenizmie oraz teologii powołania i rodziny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6205
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.3.09
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_16_3_2017_P_Rabczynski_A_Christian_family_in_a_“provisional_culture”.pdf333,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.