REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6186
Tytuł: Życie kobiet w wielkoprzemysłowej Łodzi w latach 1908–1914 – wybrane aspekty, ss. 199
Inne tytuły: The Life of Women in Heavy Industry Łódź in 1908–1914 – Selected Issues, pp. 199
Autorzy: Borszyńska, Sylwana
Słowa kluczowe: historia kobiet
wielkoprzemysłowa Łódź
źródła
szanse
zagrożenia
życie kobiet na początku XX w.
prasa
archiwum
praca doktorska
the history of women
industrial Łódź
sources
chances, dangers
the life of women in the early 20th century
the press
the archives
PhD dissertation
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 173-181
Abstrakt: Autoreferat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej. Pokazuje przyczyny podjęcia tego tematu badawczego przez Autorkę. Zarysowuje stan badań historii kobiet oraz omawia źródła, jakie zostały wykorzystane w pracy: prasa codzienna z Łodzi z okresu 1908–1914: „Kurier Łódzki”, „Nowy Kurier Łódzki”, „Gazeta Łódzka”, „Nowa Gazeta Łódzka”, „Rozwój”, „Lodzer Zeitung” i „Neue Lodzer Zeitung”, a także prasa feministyczna: „Nowe Słowo” i „Ster”, ponadto materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Łodzi (Akta Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej, Kancelarii Prezydialnej, a także Policmajstra miasta Łodzi i Akta miasta Łodzi). Dzięki bogatej bazie źródłowej powstała praca doktorska złożona z trzech rozdziałów, krótko omówionych w autoreferacie. Autorka przedstawiła też ogólne rozważania nad historią kobiet oraz najważniejsze wnioski odnoszące się do ich życia w Łodzi zawarte w dysertacji.
The following article is a doctoral dissertation abstract and depicts the main theses of the work. It discusses the reasons why the Author has decided to take up the research topic and evaluates the state of the scientific study on the history of women. The Author of the article comments on the information-rich sources used in the dissertation: daily newspapers issued in Łódź between 1908 and 1914 – “Kurier Łódzki”, “Nowy Kurier Łódzki”, “Gazeta Łódzka”, “Nowa Gazeta Łódzka”, “Rozwój”, “Lodzer Zeitung”, “Neue Lodzer Zeitung”, as well as the feminist press such as “Nowe Słowo” and “Ster”, and selected archival materials available in the State Archive in Łódź. The doctoral dissertation consists of three chapters which are briefly discussed in this article along with the Author’s general reflections on the history of women, and some important conclusions about their lives in Łódź of the early 20th century.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Sylwana Borszyńska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze skupia na historii społecznej XIX w., historii kobiet, marginesie społecznym, zjawisku prostytucji i innych problemach społecznych, a także historii życia prywatnego i codziennego. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów poświęconych kobietom w wielkoprzemysłowej Łodzi początków XX w., uwarunkowaniom zjawiska prostytucji kobiet na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX w., przestępczości kobiet w Łodzi w czasie rewolucji 1905–1907, przyczynom męskiej samotności w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
E-mail: sylwana.borszynska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6186
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.11
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_S_Borszynska_Zycie_kobiet_w_wielkoprzemyslowej_Lodzi.pdf305,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons