REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6183
Tytuł: Rola kobiet przy porwaniach rodzicielskich w świetle wyników badań aktowych. Sprawczynie czy pokrzywdzone przestępstwem?
Inne tytuły: The Role of Women in Parental Child Abductions in the Light of the Examination of Records. Perpetrators or Victims of an Offence?
Autorzy: Dajnowicz-Piesiecka, Diana
Słowa kluczowe: porwania rodzicielskie
sprawca przestępstwa
małoletni
rodzice
przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
parental abductions
perpetrators
minors
parents
crime against the family and care
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 140-154
Abstrakt: We wszystkich państwach świata kobiety znacznie rzadziej popełniają przestępstwa. Niniejsze opracowanie ma na celu weryfikację tego twierdzenia na gruncie przestępstwa porwania rodzicielskiego, czyli takiego porwania dziecka, którego dokonuje jego matka bądź ojciec. Artykuł przedstawia informacje o tym, czy kobiety w kontekście porwań rodzicielskich są częściej osobami pokrzywdzonymi, czy raczej sprawczyniami tego typu czynu zabronionego, jak również prezentuje wybrane sytuacje faktyczne opisane na podstawie poddanych badaniu aktowemu spraw karnych o przestępstwo określone w art. 211 Kodeksu karnego.
In all countries all over the world the world, women are less likely to commit crime than men. The following study aims at verifying this assertion on the grounds of the criminal offense of child abduction, which is understood as the abduction of a child by his mother or father. The article provides information on whether women, in the context of parental abductions, are more likely to be victims rather than perpetrators of this type of offense. It discusses selected factual situations described on the basis of criminal cases referred to in Art. 211 of the Criminal Code.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Diana Dajnowicz-Piesiecka – doktor nauk prawnych (doktorat z wyróżnieniem), asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (w Zakładzie Kryminologii) Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2015–2017 kierownik projektu naukowego pt. Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. W pracy doktorskiej podjęła temat Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym (monografia w druku). Autorka kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych (w większości punktowanych) i monografiach redagowanych. Czynna uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą (Frankfurt). Współorganizatorka Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Członek Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”.
E-mail: ddajnowicz@gmail.com
Sponsorzy: Artykuł powstał na podstawie wyników projektu pt. „Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne” (nr rej. 2014/15/N/HS5/02688) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt zrealizowany pod opieką naukową prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przez kierownika projektu dr. Dianę Dajnowicz-Piesiecką.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6183
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.08
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_D_Dajnowicz-Piesiecka_Rola_kobiet_przy_porwaniach_rodzicielskich.pdf386,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons