REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6170
Tytuł: Samodzielna, odważna, nowoczesna: historia Marii Morzyckiej-Obuchowskiej w świetle wybranych fragmentów jej Pamiętników
Inne tytuły: Independent, Brave, Modern: the Story of Maria Morzycka- -Obuchowska in the Light of Selected Fragments of Her “Pamiętniki”
Autorzy: Walęciuk-Dejneka, Beata
Słowa kluczowe: Maria Morzycka-Obuchowska
pamiętniki
kobieta
feministka
literatura polska
XIX/XX w.
diaries
woman
feminist
Polish literature
19th and 20th century
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 9-22
Abstrakt: Artykuł jest próbą literaturoznawczego spojrzenia na pamiętniki pisane przez kobietę. Ukazują one wiele szczegółów z powstania 1863 r., zsyłki na Syberię czy zamordowanie cara Aleksandra II. Niezwykle sugestywnie i obrazowo zostały przedstawione wydarzenia z buntów chłopskich na Ukrainie, współżycie dwóch wspólnot w Kamieńcu Podolskim czy stosunek Rosjan do Polaków na wschód od Charkowa. Ale przede wszystkim ukazują niesamowitą kobietę, która z niesamodzielnej, wrażliwej dziewczynki przeobraziła się w dojrzałą matkę, odpowiedzialną, samodzielną, odważną, bohaterkę swoich czasów, biorącą własny los i los innych w swoje ręce. Ponadto kobietę o szerokich horyzontach myślowych, z pewną nowoczesnością poglądów, prekursorkę równości społecznej, bystrą obserwatorkę i świadka wydarzeń politycznych, zmian dziejowych, na które potrafi spojrzeć krytycznie, również patriotkę. Niewiastę zaangażowaną, czynną w życiu publicznym, działaczkę.
The following article is an insight into life revealed through diaries written by a woman. They make a valuable source of detailed information on such events as the Polish uprising of 1863, deportation to Siberia or the assassination of Tsar Alexander II. The diaries provide the reader with the first-hand and vivid accounts of peasant revolts in Ukraine, the coexistence of different nations in Kamieniec Podolski or the nature of Russian-Polish relations east of Charków. But above all, the diaries portray Maria Morzycka-Obuchowska as a remarkable woman, who changed from a dependent, and sensitive girl into a responsible, independent and brave mother, the heroine of her times. What emerges, it the image of a modern, broad-minded woman, a forerunner of social equality, a bright observer of political developments, and an avid patriot.
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Nota biograficzna: Beata Walęciuk-Dejneka – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Magisterium i doktorat uzyskała na UMCS w Lublinie. Habilitację na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. Absolwentka studiów podyplomowych Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w ramach ścieżki Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Literaturoznawca i folklorysta. Lektor języka polskiego jako obcego i kierownik Szkół Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców oraz kursów języka polskiego i kultury polskiej dla Polonii i Polaków za Granicą (projekty konkursowe MNiSW i MSZ). Autorka trzech monografii oraz wielu artykułów naukowych wydanych w Polsce i za granicą, także w języku angielskim i rosyjskim. Członkini licznych organizacji i stowarzyszeń: Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej, Sekcja Polska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział Warszawa, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie, Komisji Historii Kobiet – Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie, Instytutu Studiów Kobiecych w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Siedlcach. Na liście zainteresowań naukowych wśród najważniejszych są: związki literatury i folkloru, literatura dla dzieci, literatura polska XIX i początku XX w., kultura ludowa polska i słowiańska, kultura Rosji (szczególnie Stara Rosja i wiek XIX), tematyka kobieca w literaturze, szczególnie wiek XIX i XX, a ostatnio związki literatury i prawa.
E-mail: dejnekab@uph.edu.pl
Opis: Niniejszy artykuł wpisuje się w autorski cykl projektu „kobiecego «bycia-w-świecie»”. Inne powstałe artykuły to m.in.: B. Walęciuk-Dejneka, Nowa „ja”. Autorskie stwarzanie siebie na podstawie „Pamiętników” Zofii Tołstojowej (wybór) [w:] Tożsamość kobiet: silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, red. J. Posłuszna, B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2014, s. 49–56; Eadem, Kobieca koncepcja „bycia-w-świecie”: „ja” w rodzinie. Z „Pamiętników” Zofii Tołstojowej, „Prace Literaturoznawcze” 2015, nr 3, s. 197–208; Eadem, Kobiece doświadczanie drogi: „ja” w podróży. Rozważania na podstawie „Wspomnień” Anny Dostojewskiej, „Prace Literaturoznawcze” 2016, nr 4, s. 99–113; Eadem, W cieniu. Zofii Tołstojowej (1844–1919) i Anny Dostojewskiej (1846–1918) skrywane pisarstwo, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” [online], 2016, t. 16, s. 111–121 [Dostęp: 20.09.2017]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2AWysmL>. Heideggerowska koncepcja „bycia-w-świecie”, głęboko zakorzeniona w refleksji humanistycznej, traktowana jest tu jako metaforyczna, nie zaś jako koncepcja badawcza, oparta na fundamentalnej teorii filozofa, konstytuująca nierozerwalną jedność bycia i świata w różnorodnych aspektach.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6170
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.01
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_B_Waleciuk-Dejneka_Samodzielna_odwazna_nowoczesna.pdf323,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons