REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6169
Tytuł: Ecumenical Dialogue Between Baptists and Catholics in France
Inne tytuły: Ekumeniczny dialog baptystyczno-katolicki we Francji
Autorzy: Piecyk, Mariusz
Słowa kluczowe: ecumenism
Baptists
Catholics
dialogue
France
Mary
ekumenizm
baptyści
katolicy
dialog
Francja
Maryja
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/2, 2017, s. 57-80
Abstrakt: Ecumenical Catholic-Baptist dialog in France dates back to 1981. Since then, two delegations have met regularly. The first phase of dialogue took place between 1981 and 1986 and aimed to help the two Churches get to know each other. On the one hand, Catholics and Baptists agreed that they hold in common their faith in the Trinity, the mysteries of the Incarnation and Redemption, and the relationship between baptism and faith. They differ, on the other hand, in their concept of the Church, the episcopate, the sacraments, and the issue of the baptizing children. During the second phase of dialogue, which took place between 1986 and 1991, dialogue centered on the topics of mission and evangelization. The third and fourth phases of dialogue were dedicated to the issue of baptism, the Eucharist-Last Supper, ministerial office. The document entitled “From Baptism to the Church: Current Agreements and Discrepancies “ was the fruit of this dialogue. During the fifth phase of dialogue, which took place between 2001 and 2009, the two groups discussed the topics of Mary, specifically Mariology, based on tradition, dogma, and piety. The current phase of dialogue is focusing on the questions of social ethics. Catholic- Baptist dialogue in France has been very fruitful. The documents that have resulted from these dialogues reveal where the two denominations agree on the fundamental truths of the faith, ethics, and spirituality. The fundamental and dramatic difference between the two Churches, however, remains: their respective concepts of the Church. Based on the tone of the conversations thus far, it is clear that the main goal of the two Churches is not to come to complete agreement, but rather to seek the truth by better understanding each others’ doctrines and traditions.
Ekumeniczny dialog katolicko-baptystyczny we Francji sięga swymi początkami do 1981 roku i od tego czasu dwie delegacje odbywają regularne spotkania. Pierwsza faza dialogu tocząca się w latach 1981-1986 miała na celu wzajemne poznanie. Ukazano z jednej strony zbieżności w wierze w Trójcę Świętą, tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, relację pomiędzy chrztem a wiarą. Z drugiej strony wskazano na istniejące różnice, w tym zagadnienie koncepcji Kościoła, episkopatu, sakramentów i kwestię chrztu dzieci. W drugim etapie rozmów (1986-1991) podjęto temat misji i ewangelizacji. W trzeciej i czwartej fazie dialogu poświęcono uwagę zagadnieniu chrztu, Eucharystii/Wieczerzy Pańskiej oraz urzędowi duchownemu, przygotowując obszerny dokument jako owoc rozmów: „Od chrztu do Kościoła. Zgody i rozbieżności aktualne”. W piątym etapie (2001-2009) wspólnych rozmów zajęto się tematem Maryi, opracowując w szerokim zakresie kwestie mariologii na bazie tradycji, dogmatów i pobożności. Aktualny etap dialogu koncentruje się na zagadnieniach etyki społecznej. Trzeba powiedzieć, że dialog katolicko-baptystyczny we Francji jest dialogiem bardzo owocnym. Wypracowane dokumenty ukazują zbieżności dwóch denominacji w zakresie doktryny podstawowych prawd wiary, etyki i duchowości. Podstawowym jednak problemem jest koncepcja Kościoła, co do której katolicy i baptyści diametralnie się różnią. Z tenoru prowadzonych rozmów można wywnioskować, iż głównym celem postawionym przez dialogujące strony nie jest znalezienie zgody, ale poszukiwanie prawdy poprzez lepsze poznanie doktryny i tradycji każdej ze stron.
Afiliacja: Séminaire de La Castille, Toulon
Nota biograficzna: ks. MARIUSZ PIECYK– dr, ur. w 1980 r., prezbiter diecezji Fréjus-Toulon (Francja); święcenia prezbiteratu przyjął we Włocławku w 2005 r.; studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007-2011), doktor teologii – specjalność: teologia ekumeniczna; wykładowca teologii ekumenicznej w seminarium w La Castille oraz w Institut Diocésain de Formation Pastorale w Toulon; referent ds. ekumenizmu w diecezji Fréjus-Toulon; dyrektor metropolitarnego sekretariatu ds. jedności chrześcijan w Marsylii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6169
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.2.04
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_16_2_2017_M_Piecyk_Ecumenical_Dialogue_Between_Baptists_and_Catholics_in_France.pdf314,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.