REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6051
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących
Inne tytuły: Conditions for the innovation development in emerging markets
Autorzy: Woronko, Jolanta
Promotor(rzy): Gruszewska, Ewa
Słowa kluczowe: innowacje
innowacyjność
rynki wschodzące
wzrost gospodarczy
rozwój gospodarczy
innovations
innovation
emerging markets
economic growth
economic development
Data wydania: 20-lis-2017
Data dodania: 9-gru-2017
Abstrakt: Gospodarki wschodzące to grupa krajów rozwijających się, które charakteryzują spektakularne sukcesy ekonomiczne, takie jak szybki wzrost gospodarczy czy wysoka dynamika inwestycji, do których przyczyniły się liczne programy rozwoju i reformy gospodarcze. Rynki wschodzące to jedne z najszybciej rozwijających się i najbardziej dynamicznych krajów świata, które stają się motorem światowego wzrostu. Problemem podjętym w rozprawie doktorskiej jest poziom i dynamika rozwoju rynków wschodzących. Pomimo poprawy ich sytuacji od początku XXI wieku, kraje te cechuje dystans rozwojowy w stosunku do krajów rozwiniętych. Celem pracy jest ukazanie dynamicznego rozwoju rynków wschodzących w efekcie działań innowacyjnych. W rozprawie przyjęto hipotezę, że spośród wielu czynników rozwoju, w przypadku rynków wschodzących, kluczowym wydaje się wzrost innowacyjności. Rozwój gospodarczy był, jest i będzie jednym z najczęściej badanych procesów ekonomicznych. Jest on też głównym celem funkcjonowania krajów. Od niego zależą warunki życia obywateli danego kraju. Współcześnie coraz częściej podkreśla się znaczenie wiedzy, postępu technicznego, innowacji w procesach rozwoju gospodarczego. Niezbędne jest ciągłe wprowadzanie na rynek coraz to nowszych i atrakcyjniejszych produktów oraz nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, by rozwijać się i funkcjonować w długim okresie.
Emerging economies are developing countries, which characterized by spectacular economic success, such as rapid economic growth and high investment growth, contributed to a number of development programs and economic reforms. Emerging markets are one of the fastest growing and most dynamic countries in the world, which have become the engine of global growth. The problem taken in the doctoral dissertation is the level and dynamics of emerging markets. Despite the improvement in the situation since the beginning of the XXI century, these countries are characterized by development gap between the developed countries. The aim is to show dynamic growth in emerging markets as a result of innovative actions. The main hypothesis is that among many factors of development in emerging markets, the key seems to be an increase in innovation. Economic development was, is and will be one of the most studied economic processes. It is also the main objective of the country. From what depends the conditions of life of the citizens of the country. Nowadays, importance of knowledge, technical progress and innovation in the processes of economic development are much more often emphasized. It is necessary to constantly placing on the market newer and more attractive products and new technical but also organizational solutions to develop and function in the long term.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/6051
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Woronko_Uwarunkowania_rozwoju_innowacyjnosci_rynkow_wschodzacych.pdf4,64 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.