REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5973
Tytuł: Wpływ zróżnicowania dochodów konsumentów na rozwój przedsiębiorstw handlowych branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) w Polsce
Inne tytuły: Influence of income diversification on development of trading companies within FMCG (Fast Moving Consumer Goods) in Poland
Autorzy: Kondej, Andrzej
Promotor(rzy): Chmielak, Anna
Słowa kluczowe: zróżnicowanie
dochody
rozwój
przedsiębiorstwa
handel
diversification
income
development
companies
trade
Data wydania: 21-wrz-2017
Data dodania: 8-lis-2017
Abstrakt: Handel detaliczny w branży produktów szybkorotujących jest tym działem gospodarki, z którą konsumenci mają bezpośredni niemal codzienny kontakt. Wpływ na rozwój przedsiębiorstw handlowych ma wiele czynników zewnętrznych. Zaliczają się do nich dochody konsumentów, które stanowią podstawę ich siły nabywczej. Problemem badawczym podjętym w niniejszej pracy jest złożoność zależności między różnym poziomem dochodów a zmianami dokonującymi się w sektorze handlu detalicznego branży FMCG w Polsce. W konsekwencji, zdefiniowany został cel główny rozprawy, jaki jest wieloaspektowa diagnoza współzależności między zróżnicowaniem dochodów konsumentów a rozwojem przedsiębiorstw handlowych i strukturą rynku detalicznego. W pracy podjęta została próba weryfikacji hipotezy głównej, która mówi, iż zróżnicowanie dochodów polskich konsumentów wywiera wpływ na rozwój przedsiębiorstw handlowych branży FMCG i na przekształcenia w strukturze tej części handlu detalicznego. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy, badania i wnioskowanie prowadzi do pozytywnej weryfikacji hipotezy głównej. Całościowy rozwój sektora jest wypadkową rozwoju przedsiębiorstw handlowych w ramach poszczególnych formatów detalicznych. Rozwój polskiego rynku detalicznego w branży FMCG połączony jest ze zjawiskami stopniowo rosnącej koncentracji przy jednocześnie utrzymującej się dywersyfikacji w ramach poszczególnych formatów. U podłoża tych zjawisk leży poziom dochodów rozporządzalnych i ich zróżnicowanie, zarówno w układzie historycznym, przestrzennym, jak i w podziale na grupy dochodowe i społeczno-ekonomiczne.
Retail trade of fast-moving consumer products composes the part of an economy, which entails direct nearly everyday involvement of the consumers. The development of trading companies is impacted by a number of external factors. An important role is played by consumer incomes, which compose the base of their purchasing power. The research problem undertaken in this dissertation is a complex relationship between a different level of incomes and ongoing sector of retail trade of FMCG in Poland. As a consequence, there was defined the main goal of the paper, which is the multi-aspect diagnosis of liaisons between the diversification of consumer incomes and development of trading entities and the entire structure of the retail market. The dissertation composes attempt of verification of the main hypothesis, which tells that diversification of consumer incomes influences development of retail companies in FMCG sector and transition of the market structure. The analysis, research and presuming made in this paper lead to the positive verification of the main hypothesis. The complex transition of the sector is resultant of development of retail entities belonging to retail formats. The development of the domestic retail market in FMCG sector is bound with gradually rising concentration attached with persistent divergence within particular formats. The foundation of these events is level and diversification of personal incomes, both in historical and special terms as well as in consideration of split among income groups and social-economic segments
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/5973
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (IZarz)
Prace doktorskie (otwarty dostęp)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.