REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5906
Tytuł: Wpływ prawa europejskiego na unormowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym w Polsce
Inne tytuły: The impact of the European law on Polish regulation concerning criminal offence of terrorism
Autorzy: Pikulski, Stanisław
Słowa kluczowe: terrorism
criminal law
qualification
prisoners of conscience
ideological motivation
Data wydania: 2010
Data dodania: 4-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 173-184
Abstrakt: Ustalenie wykładni przestępstwa terrorystycznego do celów poprawnej kwalifikacji prawnej czynu je st bardzo trudne. Jego ujęcie w normy prawa karnego napotyka także na poważne trudności. Akty prawa międzynarodowego, europejskiego i polski kodeks kamy jednoznacznie kwalifikują zjawiska terroryzmu do groźnych przestępstw o charakterze kryminalnym. Przepisy tych aktów prawnych nie stwarzają możliwości do zaliczania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ich sprawców do kategorii przestępstw i przestępców politycznych. Niemniej jednak z kryminologicznego punktu widzenia oczywistym się wydaje, iż ugrupowania terrorystyczne i dokonywane przez nie zamachy posiadają podłoże ideologiczne. Można sprawcom tych czynów z mocy przepisów prawa nie przyznać statusu więźniów sumienia, ale nie można zakłamywać rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że zamachy terrorystyczne są dokonywane w oparciu o motywacje ideologiczną.
The way to determine and interpret the criminal offence of terrorism for the purpose of correct Iegal qualification of the action is very difficult. Its inclusion in the standards and frames of penaI law also sits uneasily. Acts of the public intemational law, the European law and also provisions of the Polish Penal Code, explicitly qualify the phenomenon of terrorism to serious criminal offences (crimes). The provisions of these acts have not made it possible to categorize terrorism as a political offence and its perpetrators as political offenders. However, from the point of view of the criminologist, it seems obvious that groups of terrorists and their attacks have their genesis in ideology. It is not possible to provide, under the provisions of law, the offenders with the status of prisoners of conscience but one should not distort reality. And the reality is, that terrorist attacks are made on the basis of an ideological motivation.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5906
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.12
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.