REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5880
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMichalak, Krzysztof-
dc.contributor.authorFirlus, Jakub Grzegorz-
dc.date.accessioned2017-09-27T11:35:35Z-
dc.date.available2017-09-27T11:35:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 139-157pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5880-
dc.description.abstractPublic administration operates under a wide variety of legal forms and regulates a broad range of the citizenries day-to-day activities. Amongst the many subjects of state interest, vital for the self-determination of individuals, is that of disease surveillance which is conducted by specialized organs of state – the so-called ‘administrative police’. Under the competences of epidemic intelligence, public authorities may intervene in the scope of patient autonomy, for example by imposing compulsory vaccination. However, the standards of procedure involved are questionable insofar that they represent little more than an adjudicative, ‘court-room’ style, adversarial process of decision-making. This seems to lessen the right to fair administrative justice and as such may be recognized as being unconstitutional. This is to say that administra-tive proceedings are not coherent with the essence of patient autonomy doctrine (concept). In this study the authors address several issues connected both with the legal framework of pro-ceedings before the ‘administrative police’ and judicial review of public authorities’ actions which are affecting the individual’s right to self-determination.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectregulatory powerpl
dc.subjectadministrative proceedingspl
dc.subjectinvoluntary treatmentpl
dc.subjectdisease surveillancepl
dc.subjectdziałalność reglamentacyjnapl
dc.subjectpostępowania administracyjnepl
dc.subjectprzymus leczeniapl
dc.subjectnadzór epidemiologicznypl
dc.titleAdministracyjnoprawne ograniczenia autonomii pacjenta – uwagi wokół przymusu leczeniapl
dc.title.alternativeAdministrative limitations of patient’s autonomy – remarks on involuntary treatmentpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.02.10-
dc.description.EmailKrzysztof Michalak: k.michalak@doctoral.uj.edu.plpl
dc.description.EmailJakub Grzegorz Firlus: firlus.jakub@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteKrzysztof Michalak – doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant adwokacki.pl
dc.description.BiographicalnoteKrzysztof Michalak – PhD candidate, Jagiellonian University, Kraków. Trainee attorney, District Chamber of advocates, Kraków.pl
dc.description.BiographicalnoteJakub Grzegorz Firlus – magister prawa i administracji, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.pl
dc.description.BiographicalnoteJakub Grzegorz Firlus – M.A in law and administration. Assistant, Administrative Procedure Institute, Jagiellonian University, Kraków.pl
dc.description.AffiliationKrzysztof Michalak - Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.AffiliationJakub Grzegorz Firlus - Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesAugustynowicz A., Czerw A., Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w podmiotach leczniczych innych niż szpitale psychiatryczne – zagadnienia wybrane, „Prawo i Medycyna” 2013, nr 1-2.pl
dc.description.referencesAugustynowicz A., Wrześniewska-Wal I., Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci, „Pediatria Polska” 2013, nr 88.pl
dc.description.referencesAugustynowicz A., Wrześniewska-Wal I., Ograniczenie autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu gruźlicy, „Pneumologia i Alergologia Polska” 2013, nr 81.pl
dc.description.referencesBalicki M., Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 1.pl
dc.description.referencesBernatt M., Konstytucyjne aspekty sądowej kontroli działalności administracji (między efektywnością a powściągliwością), „Państwo i Prawo” 2017, z. 1.pl
dc.description.referencesBoć J., Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985.pl
dc.description.referencesBoratyńska M., Szczepienia ochronne małoletnich a wykonywanie władzy rodzicielskiej. Uwagi na tle wyroku NSA, „Prawo i Medycyna” 2013, nr 3-4.pl
dc.description.referencesCiechorski J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r., I ACa 922/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6.pl
dc.description.referencesDaniel P., Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 4.pl
dc.description.referencesDąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesDobkowski J., Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7-8.pl
dc.description.referencesDobosz P., Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a „prawo pomocy”, (w:) Stelmasiak J., Niczyporuk J., Fundowicz S., Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003.pl
dc.description.referencesDukiet-Nagórska T., Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, „Prawo i Medycyna” 2002, nr 11.pl
dc.description.referencesFilar M., Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne) w stosunku do pacjenta niezdolnego do zgody, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 5.pl
dc.description.referencesFilar M., Prawne problemy pobrania krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po użyciu alkoholu, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13.pl
dc.description.referencesGert B., Culver C.M., Clouser K.D., Paternalism and Its Justification, (w:) Bioethics: A systematic approach, Oxford 2006.pl
dc.description.referencesGórski A., Leczyć czy nie leczyć? Dylematy podejmowania leczenia z punktu widzenia konfliktu dóbr, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, wydanie specjalne.pl
dc.description.referencesGórski A., Lekarz w procesie karnym (wybrane zagadnienia), (w:) Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (współred.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 2, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesGórski A., O obowiązku lekarza poinformowania pacjenta o zgodzie pacjenta na zabieg, „Studia Iuridica” 2001, t. XXXIX.pl
dc.description.referencesGromek K., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesJadny-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.pl
dc.description.referencesJanik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesJaworska I., Odmowa zaszczepienia dziecka i jej konsekwencje prawne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3.pl
dc.description.referencesJendrośka J., Potrzeba nowego modelu procedury prawnej w administracji, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3.pl
dc.description.referencesJoerden J.C., Medizinstrafrecht – Einführung, (w:) J.C. Joerden, A.J. Szwarc, A.J. Yamanaka A.J. (red.), Das vierte deutsch – japanisch – polnische Strafrechtskolloqium der Alexander von Humboldt – Stiftung, Poznań 2011.pl
dc.description.referencesKarkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesKędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesKędziora R., Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, „Prokuratura i Prawo” 2003.pl
dc.description.referencesKijowski D.R., Austria, (w:) Kmieciak Z. (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesKijowski D.R. (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKisielewicz A., Akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (w:) Posłuszny J., Czarnik Z., Sawuła R. (współred.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Przemyśl – Rzeszów 2009.pl
dc.description.referencesKmieciak Z., Florjanowicz-Błachut P., Austria – reforma sądownictwa administracyjnego. Wybór przepisów znowelizowanych 51. Ustawą federalną, Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 4.pl
dc.description.referencesKmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesKmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesKnysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKnysiak-Molczyk H., Czy sądy administracyjne realizują prawo do sądu w aspekcie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie?, (w:) Lipowicz I., Kmieciak Z. (współred.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKnysiak-Sudyka H., Klat-Wertelecka L., Model administracyjnego postępowania uproszczonego, „Państwo i Prawo” 2016, z. 7.pl
dc.description.referencesKorzan K., Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, „Rejent” 1996, nr 6.pl
dc.description.referencesKrawczyk A., Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w Austrii w świetle założeń reformy sądownictwa administracyjnego (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, (w:) Lipowicz I., Kmieciak Z. (współred.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKról M., Szukanie złotego środka – o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 8.pl
dc.description.referencesKubiak R., Szczepienie dziecka bez obecności rodziców, „Medycyna Praktyczna”.pl
dc.description.referencesLewandowski T., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 lipca 2009 r., II FSK 618/08, Teza nr 3, Lex/el 2011.pl
dc.description.referencesMichalak K., Firlus J.G., Wybrane aspekty sądowej kontroli stosowania przymusu leczenia – przegląd zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem szybkości postępowania, „Jurysta” 2016, nr 9.pl
dc.description.referencesMikosz M., Konstrukcja i rozpoznawanie środków zaskarżenia bezczynności w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7-8.pl
dc.description.referencesMoore C.H., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesNelken J., O konieczności kontroli sądowej nad przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, „Nowe Prawo” 1983, nr 3.pl
dc.description.referencesPaprzycki L.K., Ochrona praw człowieka w świetle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (część II), „Palestra” 1993, nr 11.pl
dc.description.referencesPaprzycki L.K., Stosowanie przymusu w postępowaniu psychiatrycznym (w świetle obowiązującego prawa oraz projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1993, z. 2.pl
dc.description.referencesRadwanowicz J., Przymus bezpośredni w egzekucji administracyjnej, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesRubin E., It’s time to Make the Administrative Procedure Act Administrative, „Cornel Law Review” 2003, vol. 89.pl
dc.description.referencesSawicki J., Przymus leczenia, eksperyment, udzielenie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966.pl
dc.description.referencesSośniak M., Z problematyki zgody chorego na poddanie się zabiegowi leczniczemu, „Polski Tygodnik Lekarski” 1960, nr 46.pl
dc.description.referencesStarościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.pl
dc.description.referencesSychowicz M., Postępowanie sądowe w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 1.pl
dc.description.referencesSzpor A., Mediacja w prawie administracyjnym, (w:) Gmurzyńska E., Morek R. (współred.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesŚwiderska M., Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 3.pl
dc.description.referencesŚwiderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.pl
dc.description.referencesWegner-Kowalska J., Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10.pl
dc.description.referencesWoś T. (red.), H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesWoś T. (red.), Knysiak-Molczyk H., Krawiec A., Kamiński M., Kiełkowski T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesWoś T., Postępowanie mediacyjne w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005.pl
dc.description.referencesWszołek P., Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesWulff H.R., Pedersen S.A., Rosenborg R. (przeł. Z. Szarawarski), Filozofia medycyny – wprowadzenie, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesZałuski W., Autonomia, (w:) Górski A. (red.), Leksykon prawa medycznego – 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesZemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesZiemski K.M., Ogólna charakterystyka działań (czynności) materialno-technicznych, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (współred.), System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesZimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesZimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.pl
dc.description.pages139-157pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_2_K_Michalak_JG_Firlus_Administracyjnoprawne_ograniczenia_autonomii_pacjenta.pdf251,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.