REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5844
Tytuł: Perspektywy korzystania ze środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz problem zwrotu tych środków
Inne tytuły: Local Governments EU Funds Absorption and the Problem of its Returns in Prospect
Autorzy: Salachna, Joanna M.
Słowa kluczowe: środki unijne
wkład własny
bezzwrotne środki zagraniczne
perspektywa finansowa 2014-2020
budżet Unii Europejskiej
budżet jednostki samorządu terytorialnego
zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, red. nauk. Cezary Kosikowski, Białystok 2013, s. 225-240
Abstrakt: Jednostki samorządu terytorialnego (jst.) są, zarówno w ramach realizacji regionalnych programów operacyjnych, jak i programów krajowych, beneficjentami znaczącej części środków unijnych otrzymywanych przez Polskę. Wynika to z roli sektora samorządowego, który jest, jak się podkreśla, najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem, który wydatkuje trzecią część zasobów publicznych. Z oficjalnych danych finansowych za 2011 rok wynika, że kwota pozyskanych przez samorządy środków zagranicznych wzrosła o 16,4% (w tym w gminach o 25%) w stosunku do roku poprzedzającego i stanowiła łącznie 8,6% ich dochodów (w 2010 r. - 7,8%). Natomiast wydatki finansowane takimi środkami zwiększyły się o 14,1% i stanowiły 8,5% ogółu wydatków (w 2010 r. - 7,6%). Tendencje w wykorzystywaniu środków unijnych są jednak najbardziej widoczne w odniesieniu do ponoszonych przez samorządy wydatków inwestycyjnych. I tak, w 2010 ich udział w wydatkach inwestycyjnych jst. ogółem wynosił 25,5%, a w 2011 r. stanowił już 30,5%. Przy czym najwyższy udział wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami zagranicznymi miał miejsce w województwach samorządowych (37,3%). Największe kwoty finansowane środkami unijnymi ponoszone były na realizację projektów z zakresu: - transportu i łączności, - rolnictwa i łowiectwa oraz - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W tych obszarach zrealizowano łącznie 62,8% ogółu wydatków finansowanych środkami zagranicznymi. Najwyższe wykonanie dochodów jak i wydatków ze środków unijnych wystąpiło w jst. województwa mazowieckiego, a najniższe w jst. województwa lubuskiego. Z przedstawionych informacji wynika, że polskie samorządy potrafią i korzystają z dofinansowania zagranicznego, ukierunkowując je na newralgiczne oraz istotne z punktu widzenia społecznego dziedziny. Jednak aby aplikować o środki unijne, a następnie je wydatkować jst. muszą najczęściej dysponować tzw. finansowym wkładem własnym na realizację danego projektu. W tym kontekście istotne jest, że w ostatnim okresie intensyfikacja realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności projektów infrastrukturalnych i wymóg posiadania w ich ramach wkładu własnego, a także wzrost zadań finansowanych przez samorządy spowodował zwiększenie się zadłużenia jst. Poza tym wprowadzono nowe, i jak się okazuje - bardziej restrykcyjne dla większości jst. regulacje, które mogą nie tylko utrudniać możliwość pozyskania przez jst. części środków unijnych w następnej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020), ale także tworzyć problemy z rozliczeniem realizowanych projektów w ramach obecnego okresu programowania. Wszystkie podniesione kwestie wskazują, że zarówno z perspektywy społeczności lokalnych, jak i z punktu widzenia krajowego, tj. wykorzystywania przez Polskę bezzwrotnych środków zagranicznych istotnym zagadnieniem jest możliwość korzystania przez jst. ze środków unijnych.
Polish local governments are the main beneficiaries of the EU funds, that comes off its role as the very important public service provider and investor. The official data shows that the amount of the foreign sources accommodated by Polish local governments in 2011 raised up by 16,4% (year to year) and it created the 8,6% of the total local governments budgetary resources. Other data shows that local government expenses which were financed by foreign sources had increased in by 14,1% and created the 8,5% of total local governments expenses. The tendencies in EU funds absorption are visible mostly in local government investment expenses. In 2010 the EU funds covered 25,5% of local government's investment expenses and in 2011 this ratio raised up to 30,5%. Evidently, Polish local governments have the knowledge how to absorb EU funds. Though, the most problematic for them in this sphere, is to provide the own contribution to the EU project. In practice, in most cases this “own contribution” is financed by the repayable resources (long-term financial obligations). The requirement to provide "own contribution" and the great number of the EU project realizations (in particular the investment ones) finally resulted a rise in local government's debt. Next, very restrictive new regulations were introduced to the most number of local government budgets, which will have to be applied by them starting from the year 2014. Definitely, these restrictive new regulations will obstruct the local government's ability to absorb the EU funds in the new perspective of 2014-2020 and also can create problems with the settlements of the already accomplished EU projects. One must admit that the local government absorption capacity of EU funds is one of the most important condition of local and country development. The article analyses this topic with the consideration of the following issues (which are treated as the local governments absorption capacity premises): - the actual and future regulations of local government debt; - the requirement to balance the operating budget; - the general financial local governments condition.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: salachna@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5844
ISBN: 978-83-62813-48-3
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
JM_Salachna_Perspektywy_korzystania_ze_srodkow_unijnych.pdfJoanna M. Salachna - Perspektywy korzystania ze środków unijnych1,94 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons