REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5829
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKrówczyński, Wojciech-
dc.date.accessioned2017-08-29T07:11:34Z-
dc.date.available2017-08-29T07:11:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 198-214pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5829-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie z perspektywy ekonomii kosztów transakcji (EKT) uwarunkowań wyboru dotyczącego formy koordynacji (governance mode) dla gospodarowania danymi osobowymi pacjentów w podmiotach leczniczych. Działalność w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów stanowi istotny obszar gospodarowania w podmiotach leczniczych, zarówno ze względu na potrzebę zapewnienia wysokich standardów, jak i znaczne koszty: kontraktowania, nadzoru i utrzymania odpowiedniej infrastruktury materialnej. Podmioty lecznicze wykorzystują zróżnicowane sposoby realizacji tej działalności – od kontraktów rynkowych, przez umowy długoterminowe, aż po internalizację w ramach swoich struktur. Zdarza się jednak, że te alokacyjne wybory nie są efektywne, w równej mierze pod względem standardów bezpieczeństwa danych, jak i ponoszonych kosztów. W artykule, według założeń EKT, poddano interpretacji problem sposobu realizacji gospodarowania danymi osobowymi. W świetle tej teorii zaprezentowano istotę form koordynacji i determinanty ich wyboru. Następnie zanalizowano stosowane w podmiotach leczniczych formy koordynacji i ich determinanty, stwierdzając częściową niezgodność tych rozwiązań z ustaleniami EKT. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące metodyki dalszych badań i praktyki w zakresie wyboru formy alokacji dla gospodarowania danymi pacjentów w analizowanym sektorze.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the conditions regarding the choice of governance mode for processing and protection of patients’ personal data in healthcare centres from the perspective of transaction cost economics (TCE). Processing and protection of patients’ personal data is an important area of the economics of healthcare centres, due to the need to ensure high-quality standards and because of significant costs of contracting, coordinating, and maintaining adequate physical infrastructure. Healthcare centres adopt a variety of modes to implement this activity: market contracts, long-term contracts, and hierarchy (internalization) methods. The efficiency of these allocation choices is sometimes low, considering both the accomplished standards and incurred costs. In the paper, the problem of how to implement activities in the area of processing and protecting personal data is discussed in the light of TCE. Based on this theory, the paper discusses the particular governance modes and the motivation behind their choice. Further, the forms of governance and their determinants in healthcare centres are analyzed, and partial inconsistency of these solutions with the theoretical assumptions of TCE is revealed. The concluding section provides recommendations as to further methodology of research in this area together with practical implications.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpodmiot leczniczypl
dc.subjectdane osobowepl
dc.subjectekonomia kosztów transakcjipl
dc.subjectforma koordynacjipl
dc.subjecthealthcare centrepl
dc.subjectpersonal datapl
dc.subjecttransaction cost economicspl
dc.subjectgovernance formpl
dc.titleWybór formy koordynacji (governance mode) dla gospodarowania danymi osobowymi pacjentów w podmiotach leczniczychpl
dc.title.alternativeChoice of governance mode for processing and protecting patients’ personal data in healthcare centrespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.02.86.13-
dc.description.Emailwojciech.krowczynski@doctoral.uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesArrow K J., 1974, The limits of organization, Norton, New York.pl
dc.description.referencesBanyś T., Łuczak J., 2014, Ochrona danych osobowych w praktyce, Prescom, Wrocław.pl
dc.description.referencesBarta J., Fajgielski P., Markiewicz R., 2015, Ochrona danych osobowych: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesBarta P., Litwiński P., 2015, Ustawa o ochronie danych osobowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesBarzel Y., 1997, Economic analysis of property rights, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesChojnacki M., Gastecka A., 2014, Informatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu, ”Progress in Economic Sciences”, nr 1.pl
dc.description.referencesCoase R. H., 1937, The nature of the firm, “Economica. New Series”, no. 4 (16).pl
dc.description.referencesDavid R., Han S-K., 2004, A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics, “Strategic Management Journal”, no. 1.pl
dc.description.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. L 119 z 04.05.2016).pl
dc.description.referencesEggertson T., 1990, Economic behavior and institutions, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesGancarczyk M., 2002, Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.pl
dc.description.referencesGancarczyk M., 2006, Koszty transakcyjne – teoria i sposób pomiaru, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6.pl
dc.description.referencesGancarczyk M., 2015, Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, „Gospodarka Narodowa”, nr 5.pl
dc.description.referencesGorynia M., 1999, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista”, nr 6.pl
dc.description.referencesGrego-Hoffmann M., 2013, Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Prescom, Wrocław.pl
dc.description.referencesGruszewska E., 2012, Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.pl
dc.description.referencesHardt Ł., 2009, The history of transaction cost economics and its recent developments, “Erasmus Journal for Philosophy and Economics”, no. 1.pl
dc.description.referencesJagielski M., 2010, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesKasper W., Streit M. E., Boettke P. J., 2012, Institutional economics: Property, competition, policies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl
dc.description.referencesKasper W., Streit M. E., Manfred E., 1998, Institutional Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl
dc.description.referencesKautsch M., Poznański D., 2009, Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyn.pl
dc.description.referencesKlein B., Crawford R. G., Alchian A. A., 1978, Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process, “The Journal of Law & Economics”, no. 2.pl
dc.description.referencesKlimczak B., 2006, Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.pl
dc.description.referencesMadhok A., 2002, Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production, “Strategic Management Journal”, no. 6.pl
dc.description.referencesMasten S. E., Meehan J. W. Jr., Snyder E. A., 1991, The costs of organization, “Journal of Law, Economics and Organization”, no. 1.pl
dc.description.referencesMenard C., Shirley M. M., 2005, Handbook of new institutional economics, Springer, Dordrecht.pl
dc.description.referencesNojszewska E., 2011, System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesNorth D. C., 1990, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesNowakowski B., Jędruszczak A., Gałach A., 2013, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, Dz. U. 2014 poz. 1934.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dz.U. 2015 poz. 719.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz. 1024.pl
dc.description.referencesSaryusz-Wolska H., Wronka M., 2013, Efektywność w opiece zdrowotnej – zarys wielowymiarowego problemu w okresie transformacji, „Studia Ekonomiczne”, nr 168.pl
dc.description.referencesSprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015, 2015, GIODO, http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/sprawozdaniaroczne/2015.pdf (data wejścia: 06.11.2016).pl
dc.description.referencesSuchecka J., 2010, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesSzymczyk D. M., Horoch A., 2013, Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 3.pl
dc.description.referencesUstawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654.pl
dc.description.referencesUstawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 657 z późn. zm.)pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152 z późn. zm.pl
dc.description.referencesWilliamson O. E., 1973, Markets and hierarchies: some elementary considerations, “The American Economic Review”, no. 2.pl
dc.description.referencesWilliamson O. E., 1989, Transaction cost economics, [in:] Handbook of industrial organization, R. Schmalensee, R. Willig (eds.), vol. 1, Elsevier Science Publishers, Amsterdam.pl
dc.description.referencesWilliamson O. E., 1991, Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives, “Administrative Science Quarterly”, no. 2.pl
dc.description.referencesWilliamson O. E., 1998, Transaction costs economics: How it works, where it is headed, “De Economist”, no. 1.pl
dc.description.referencesWilliamson O. E., 2005, The economics of governance, “The American Economic Review”, no. 2.pl
dc.description.referencesWilliamson O., 1979, Transaction-cost economics: The governance of contractual relations, “Journal of Law and Economics”, no. 2.pl
dc.description.referencesWilliamson O.E., 1985, The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York.pl
dc.description.referencesWyka T., Nerka A., 2012, Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl
dc.description.referencesZąbkowicz A., 2003, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista”, nr 6.pl
dc.description.pages198-214pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.