REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5821
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMróz, Teresa-
dc.date.accessioned2017-08-28T10:00:51Z-
dc.date.available2017-08-28T10:00:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 59-73pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5821-
dc.description.abstractPozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich jest elementem polityki ochrony konsumenta w ramach integracji europejskiej. Na początku tekstu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 [Rozporządzenie…, 2013] znalazło się stwierdzenie, że konsumenci to najważniejsi uczestnicy rynku wewnętrznego, zatem powinni w nim zajmować kluczową pozycję. Oceniając atrakcyjność rynkową przedsiębiorcy, konsument bierze pod uwagę nie tylko jakość oferowanych produktów i usług, ale także sposób rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że ochrona konsumenta leży nie tylko w interesie jego samego, ale jest istotnym czynnikiem z racji funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku towarów i usług. Przedmiotem artykułu jest analiza podstawowych problemów i nowych regulacji prawnych dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem. Liczba regulacji prawnych związanych z ochroną konsumenta wciąż rośnie, rośnie także zakres obowiązków przedsiębiorcy wobec konsumenta. Ten stan rzeczy może zakłócać prawidłowe relacje między interesami przedsiębiorcy a interesami konsumenta. Mnogość regulacji komplikuje status prawny konsumenta jako ostatniego ogniwa w procesie wymiany dóbr i usług. Zwiększenie zakresu realnej ochrony interesów konsumenta, a pośrednio i przedsiębiorcy jest możliwe dzięki szerszemu wykorzystaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą. Metody te mogą być korzystne dla obu podmiotów rynku, o czym traktują przedstawione niżej rozważania. W związku z tym, że rozważania zawarte w artykule przede wszystkim wiążą się z zasadami funkcjonowania instytucji prawnych, przytoczone dane mają charakter ilustracyjny.pl
dc.description.abstractThe paper is focused on legal and economic aspects of alternative methods of resolving disputes between an entrepreneur and a consumer. Consumers are a necessary element of an enterprise in terms of the objective approach. Moreover, they raise the market value of a company. In this context, there is no doubt that consumer protection is in their own interest but is also an important factor from the point of view of an enterprise and an entrepreneur. The number of legal provisions protecting the consumer increases every year, broadening the scope of entrepreneurs’ duties. This can distort the proper relationship between the interests of businesses and consumers. The specific nature of legal relations, the multitude of legal institutions, and the expanding circle of persons covered by consumer protection laws, all make the status of the consumer as the last link of the process of exchange of goods and services much more complicated. Increasing the range of consumer protection and, indirectly, protection of the entrepreneur is possible through a wider use of alternative methods of resolving disputes between consumers and entrepreneurs. These methods can be beneficial for both sides, which is discussed in the following paper.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectprzedsiębiorcapl
dc.subjectkonsumentpl
dc.subjectmediacjepl
dc.subjectarbitrażpl
dc.subjectsąd polubownypl
dc.subjectzapis na sąd polubownypl
dc.subjectspór między przedsiębiorcą a konsumentempl
dc.subjectentrepreneurpl
dc.subjectconsumerpl
dc.subjectmediationpl
dc.subjectarbitrationpl
dc.subjectarbitration tribunalpl
dc.subjectarbitration agreementpl
dc.subjectdispute between entrepreneur and consumerpl
dc.titlePodstawowe problemy pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentempl
dc.title.alternativeBasic problems of alternative methods of resolving disputes between entrepreneurs and consumerspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.02.86.05-
dc.description.Emailt.mroz@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBlumenfeld T., 1932, Klientela jako przedmiot obrotu i ochrony prawnej, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.pl
dc.description.referencesBrzozowski A., 2006, Umowy, [w:] System Prawa Prywatnego, E. Łętowska (red.), t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.pl
dc.description.referencesEreciński T., 2016, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, t. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesGnela B., 2013, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesGrykiel J., 2016, Komentarz do art. 1-44911, [w:] Kodeks cywilny, T. I, , M. Gutowski (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesHodges Ch., Creutzfeldt N., 2013, Implementing the EU Consumer ADR Directive, University of Oxford, https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/implementing_the_adr_directive.pdf (data wejścia: 01.06.2017).pl
dc.description.referencesJagielska M., 2010, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesKałużny T., 2016, Zapis na sąd polubowny jako podstawa współczesnego rozstrzygania sporów sądowych, rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Mróz, Białystok.pl
dc.description.referencesKańska K., 2004, Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 1.pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483.pl
dc.description.referencesKuner Ch., Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce, http://www.kuner.com/data/pay/adr.html (data wejścia: 01.06.2017).pl
dc.description.referencesMachnikowski P., 2016, Komentarz do art. 56, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, E. Gniewka, P. Machnikowski (red.), C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesOchrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, 2011, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.description.referencesRaport UOKiK. Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce, 2014, Warszawa, https://www.konsument.gov.pl/pl/uploads/520/Raport_final-pdf.html (data wejścia: 01.06.2017).pl
dc.description.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524.2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sprawach konsumenckich), Dz. U. UE 18.06.2013, L 165/1.pl
dc.description.referencesSafjan M., 2015, Komentarz do art. 56, [w]: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), t.1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesSkrodzka M. J., 2013, Mediacja w prawie podatkowym w ujęciu prawa cywilnego, „Przegląd Podatkowy”, nr 8.pl
dc.description.referencesSkrodzka M. J., 2014, Civil law mediation and the culture of pre-trial litigation a mediator’s perspective, [in:] Court Culture. Contemporary problems, A. Piszcz (ed.), Temida 2, Białystok.pl
dc.description.referencesSkrodzka M. J., 2014, The mediation process as an alternative and effective method of resolving civil and commercial law disputes, [in:] Court Culture. Conciliation Culture or Litigation Culture, M. Etel, I. Kraśnicka, A. Piszcz (eds.), Temida 2, Białystok.pl
dc.description.referencesSprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2014 roku, 2015, Warszawa, https://www.uokik.gov.pl/raporty_zkontroli_inspekcji_handlowej.php (data wejścia: 01.06.2017).pl
dc.description.referencesStelmachowski A., 1998, Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesStrumiłło T., 2009, Zasady postępowania arbitrażowego, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 4.pl
dc.description.referencesUstawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, 2014, B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesUstawa z 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016, poz. 1823.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. 2014, poz. 101 z późn. zm.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 23kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, poz. 827.pl
dc.description.referencesUzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11.10.2001 roku w sprawie IV CKN 139/01, publiczny System Informacji Prawnej Legalis.pl
dc.description.referencesUzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2012 roku w sprawie V CSK 503/11, niepublikowanepl
dc.description.referencesUzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.12.2008 roku w sprawie I ACa 655/08, publiczny Zbiór Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie 2010/3/21.pl
dc.description.referencesUzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.06.2012 roku w sprawie I ACa 1241/11, publiczny System Informacji Prawnej LEX nr 1298991.pl
dc.description.referencesWejman F., Zoll F., 1998, Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl
dc.description.referencesWiśniewski A. W., 2011, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.pages59-73pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.