REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5820
Tytuł: Współzarządzanie wielopoziomowe w polityce innowacyjnej w Polsce
Inne tytuły: Multi-level governance in innovation policy in Poland
Autorzy: Kardas, Marcin
Słowa kluczowe: współzarządzanie wielopoziomowe
polityka innowacyjna
innowacje
badania naukowe
multi-level governance
innovation policy
innovation
research and development
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-sie-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 39-58
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian związanych z współzarządzaniem wielopoziomowym w polityce innowacyjnej w Polsce po 1989 roku. Kluczowe znaczenie w tym zakresie miały reformy administracyjne z lat dziewięćdziesiątych minionego wieku oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Mimo rosnącego znaczenia poziomu ponadnarodowego i regionalnego w polityce innowacyjnej, z perspektywy wielkości środków przeznaczanych na finansowanie badań i innowacji oraz oddziaływania poprzez instrumenty pozafinansowe (legislacyjne) dominującą rolę nadal odgrywa poziom krajowy. Poziom regionalny polityki innowacyjnej przede wszystkim wiąże się z programowaniem i wdrażaniem wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, współfinansowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. W najbliższych latach istotne znaczenie dla współzarządzania wielopoziomowego w polityce innowacyjnej w Polsce będzie miało zapewnienie odpowiedniej koordynacji i spójności systemu wsparcia publicznego oraz zapewnienie stabilnych ram finansowych dla inicjatyw i działań realizowanych po 2020 roku na różnych poziomach, zwłaszcza na poziomach: regionalnym i lokalnym.
The purpose of this paper is to present changes associated with multi-level governance in innovation policy in Poland after 1989. The administrative reforms of the 1990s and Poland’s accession to the European Union played a crucial role in this respect. Despite the growing importance of transnational and regional levels, from the perspective of the scale of resources earmarked for research and innovation as well as impact of non-financial (legislative) instruments, the critical role is still played by national actors. The regional innovation policy is strongly dependent on financial support from the European Union. In the coming years, it will be vital for multi-level governance innovation policy in Poland to ensure proper coordination and coherence of the public support system and provide a stable financial framework for initiatives and activities implemented at various levels after 2020, especially at the regional and local levels.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
E-mail: mkardas@wz.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5820
DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kardas_Wspolzarzadzanie_wielopoziomowe_w_polityce_innowacyjnej_w_Polsce.pdf269,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)