REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5811
Tytuł: Czy metaforyzacja języka zmienia myślenie o współczesnej szkole? Recenzja pracy zbiorowej Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Redakcja naukowa: Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Warszawa: Wolter Kluwers 2016, ss. 501
Inne tytuły: Does language metaphorization change the thinking of contemporary school?Review of the collective work ed. by Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Fortress. School in a military metaphor. What in exchange?, Warsaw: Wolter Kluwers 2016, pp. 501
Autorzy: Wróbel, Alina
Słowa kluczowe: kultura szkoły
metafora
metafora militarna
metaforyzacja języka
school culture
metaphor
military metaphor
language metaphor
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-sie-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2017, nr 1(7), s. 165-170
Abstrakt: W 2016 roku, w Wydawnictwie Wolters Kluwer, opublikowano monografię zbiorową pt. Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, pod redakcją naukową Marii Dudzikowej i Sylwii Jaskulskiej. Praca otwiera nową serię publikacji pedagogicznych, noszącą tytuł „Kultura Szkoły”. Naukowo serię redagują Maria Dudzikowa i Ewa Bochno. W recenzowanej pracy wydzielono cztery merytorycznie uzasadnione części, w których zamieszczone zostały teksty rekonstruujące działanie szkoły z zastosowaniem metafory militarnej. Badane zjawiska zinterpretowane zostały w kontekście zależności, jaka istnieje między strategią (część druga niniejszej pracy), taktykami (część trzecia publikacji) a wybranymi przykładami działania (część czwarta), w tym przypadku realizowanego w przestrzeni szkoły. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarna perspektywa teoretyczna, do której odnoszą się autorzy tekstów zamieszczonych w tej pracy.
In 2016 Wolters Kluwer Publishing House published a collective monograph entitled Fortress. School in a military metaphor. What in exchange?, edited by Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. The work opens a new series of pedagogical publications entitled “School Culture” edited by Maria Dudzikowa and Ewa Bochno. In the reviewed paper, four substantively justified parts have been distinguished, which included texts reconstructing school operation using a military metaphor. The studied phenomena were interpreted in the context of the relationship between the strategy (the second part of this paper), the tactics (the third part of the publication) and the selected examples of activity (part four), in this case implemented in the school space. The authors of the text paid particular attention to an interdisciplinary theoretical perspective.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
E-mail: alina_wrobel@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5811
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.11
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons