REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5805
Tytuł: W kręgu sacrum i pogranicza
Inne tytuły: In domain of the sacred and the borderland
Redaktor(rzy): Matuszczyk, Ewa
Krzywosz, Maciej
Słowa kluczowe: Włodzimierz Pawluczuk wspomnienia
pogranicze narodowe
pogranicze cywilizacyjne
obraz anioła w kulturze masowej
typy organizacji religijnych
sekta grzybowska: prorok Ilja
cud zabłudowski
świętowanie niedzieli w polskim katolicyzmie
prawosławna soteriologia
soteriologia w analitycznej filozofii religii
koncepcja religii Fryderyka Wielkiego
Piotr Skarga
Unia Brzeska
Lew Sapieha
Jozafat Kuncewicz
architektura sakralna Wielkiego Księstwa Litewskiego
kolonie purytańskie w Nowej Anglii
obraz mormonów w literaturze polskiej
kościół prawosławny w II RP
mniejszości religijne w Polsce
edukacja międzykulturowa
stygmat społeczny
gospodarka rolna kresów II RP
obraz Żyda-komunisty w białostockiej prasie międzywojennej
mniejszości narodowe
spis powszechny 2002
Włodzimierz Pawluczuk bibliografia
memories on Włodzimierz Pawluczuk
national borderland
borderland of civilization
image of an Angel in popular culture
types of religious organizations
sect of Grzybowszczyzna: Prophet Ilya
a miracle of Zabludów
the celebration of Sunday in Polish Catholicism
Orthodox soteriology
soteriology in analytical philosophy of religion
the concept of religion of Frederick the Great
the Union Of Brest
Josaphat Kuntsevych
sacred architecture of the Grand Duchy of Lithuania
puritan colonies in New England
picture of Mormons in Polish literature
Orthodox Church in the Second Polish Republic
religious minorities in Poland
intercultural education
social stigma
the agricultural economy of Eastern Borderlands of the Second Polish Republic
the image of the Jew-Communist in the Bialystok interwar press
national minorities
Polish Census of 2002
bibliography of Włodzimierz Pawluczuk
Data wydania: 2004
Data dodania: 18-sie-2017
Wydawca: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Socjologii
Abstrakt: Książka jest zbiorem wspomnień oraz artykułów naukowych dedykowanych Profesorowi Włodzimierzowi Pawluczukowi. W części pierwszej – „Tropy”, znajdują się teksty o charakterze osobistym pisane przez przyjaciół Pawluczuka. Można tu wyróżnić teksty o charakterze wspomnieniowym lub o tematyce zainspirowanej jego osobowością. Część druga zatytułowana „Sacrum”, zawiera artykuły poświęcone głównie tematyce religijnej, ujmowanej z perspektywy socjologii religii oraz religioznawstwa. Umieszczone tu zostały m.in. teksty teoretyczne dotyczące typologii organizacji religijnych, czy empirycznych badań nad religijnym świętowaniem niedzieli w Polsce. W części trzeciej – „Historia” znajdują się teksty historyczne, gł. odnoszące się do szeroko rozumianej tematyki religijnej, począwszy od czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Unii Brzeskiej, a kończąc na aktywności mniejszości religijnych w Polsce Ludowej. Część czwarta – „Pogranicze”, składa się tekstów poruszających w różnych kontekstach problematykę mniejszości narodowych. Znajdziemy tu m.in. teksty poświęcone edukacji międzykulturowej, stygmatowi społecznemu czy też reakcjom mniejszości na wyniki spisu z powszechnego z 2002 r. Książkę kończy bibliografia Włodzimierza Pawluczuka za lata 1967-2004.
The book is a collection of memoirs and scientific articles dedicated to Professor Wlodzimierz Pawluczuk. In the first part - "Clues", there are personal texts written by Pawluczuk's friends. You can distinguish memorable texts or on the subject inspired by his personality. The second part, entitled "Sacred", contains articles devoted mainly to religious topics, taken from the perspective of the sociology of religion and the religious studies. There are, among others, theoretical texts on the typology of religious organizations, or empirical research on the religious celebration of Sunday in Poland. In the third part - "History" were placed historical texts, relating to the broadly understood religious theme, beginning with the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Union Of Brest and ending with the activities of religious minorities in the Polish People’s Republic. Part Four - "Borderland", consists of texts that deal with the issues of national minorities in different contexts. We can find here texts devoted to intercultural education, social stigma or minority reactions to the results of the census of 2002. The book ends with the bibliography of Włodzimierz Pawluczuk for the years 1967-2004.
Afiliacja: Ewa Matuszczyk - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Maciej Krzywosz - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
E-mail: Maciej Krzywosz: maciej@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5805
ISBN: 83-87881-33-3
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (ISoc)
Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Matuszczyk_M_Krzywosz_W kregu_sacrum_i_pogranicza.pdf6,98 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.