REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5801
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPater, Renata-
dc.date.accessioned2017-08-17T08:00:40Z-
dc.date.available2017-08-17T08:00:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja, 2017, nr 1(7), s. 74-92pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5801-
dc.description.abstractAutorka prezentuje na podstawie przeglądu literatury przedmiotu działania edukacyjne w muzeach skierowane do dzieci i młodzieży, jak również do różnych grup osób dorosłych i starszych. W kontekście pedagogiki kultury, edukacji kulturowej i kulturalnej, wychowania estetycznego, wychowania przez sztukę, edukacji historycznej ukazuje muzeum jako ważny obszar badań edukacyjnych, który w Polsce stosunkowo mało jest eksplorowany, w szczególności przez środowisko pedagogów. Zwracając uwagę na dynamiczny rozwój muzealnictwa w Polsce w ostatniej dekadzie, na wybranych przykładach działań prowadzonych przez muzea i z literatury przedmiot wskazuje na muzeum jako aktualną i ważną przestrzeń dla wychowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zwraca uwagę na potrzebę podejmowania badań nad edukacją muzealną przez środowisko pedagogów, nauczycieli w aktywnej współpracy z muzealnikami i animatorami kultury.pl
dc.description.abstractThe author presents, on the basis of literature review, educational activities in museums addressed to children and youth as well as to various groups of adults and older people. In the context of pedagogy of culture, culture and cultural education, aesthetic education, art education, historical education, the author presents museum as an important area of educational research, which is relatively little explored by pedagogical community in Poland. Noting the dynamic development of museums in Poland in the last decade, on the basis of exemplary activities in museums and literature, the author highlights museum as actual and important space for education for active participation in culture. She draws attention to the need to undertake research on museum education by pedagogues and teachers in active collaboration with museum experts and cultural animators.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja muzealnapl
dc.subjectuczestnictwo w kulturzepl
dc.subjectmuzeumpl
dc.subjectmuzeologiapl
dc.subjectedukacja kulturalnapl
dc.subjectedukacja kulturowapl
dc.subjectwychowanie estetycznepl
dc.subjectpedagogika muzealnictwapl
dc.subjectmuseum educationpl
dc.subjectparticipation in culturepl
dc.subjectmuseumpl
dc.subjectmuseologypl
dc.subjectcultural educationpl
dc.subjectculture educationpl
dc.subjectaesthetic educationpl
dc.subjectmuseology educationpl
dc.titleEdukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturzepl
dc.title.alternativeMuseum education – education for active participation in culturepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.07.05-
dc.description.Emailrenata.pater@uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.description.referencesABC edukacji w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe, interdyscyplinarne. (2015). Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nr 8.pl
dc.description.referencesAusz, M., Miliszkiewicz G., Stachyra H., Szewczuk D. (2011). (red.). Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej. Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział, UMCS.pl
dc.description.referencesBarańska, K. (2013). Muzeum w sieci znaczeń. Kraków: Attyka.pl
dc.description.referencesBiedrzycka, A. (red.). (2015). Na równi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w muzeum. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.pl
dc.description.referencesByszewski, J. (2013). Muzeum w drodze 2012. Warszawa: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.pl
dc.description.referencesDyczewski, L. (1993). Trwałość kultury polskiej. W: L. Dyczewski (red.), Wartości w kulturze polskiej, (s. 11–50). Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie.pl
dc.description.referencesFolga-Januszewska, D. (2015). Muzeum: Fenomeny i problemy. Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesHein, J. (1998). Learning in Museum. London: Routlegde.pl
dc.description.referencesHochreiter ,W. (1994). Vom Museumstempel zum Lernort. Zur Sozialgeschichte deutscher Museen 1800–1914. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, Hardcover.pl
dc.description.referencesHooper-Greenhill, E. (2007). Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. London–New York: Routlegde.pl
dc.description.referencesJagodzińska, K. (2016). Granice partycypacji w muzeum. Muzealnictwo, nr 57, s. 83–92.pl
dc.description.referencesJakubowski, W. (red.), (2016). Pedagogika kultury popularnej-teorie, metody i obszary badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“.pl
dc.description.referencesJohn, H. (2008). Hülle mit Fülle. Museumskultur für alle – 2.0. W: H. John, A. Dauschek, (red.), Museen neu denken. Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit, (s. 15–64). Bielefeld: transcript Verlagpl
dc.description.referencesJohn, H., Dauschek, A. (red.). (2008). Museen neu denken. Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit. Bielefeld: transcript Verlag, Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv – und Museumsamt.pl
dc.description.referencesKamińska, A. (2015). Rekonstrukcja muzeum w kulturze współczesnej. Studium. Socjopedagogiczne. Praca doktorska napisana pod kierunkiem A. Gromkowskiej-Melosik. Pozyskano z: repozytorium.amu.edu.pl.pl
dc.description.referencesKarczewski, L. (2015). Sztuka czy zupa. Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej. Muzealnictwo, nr 56, s. 162–171.pl
dc.description.referencesKarczewski, L. (2012). Nowa muzeologia i agoniczna demokracja. W: M. Kosińska (red.), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? Poznań: Galeria Miejska Arsenał.pl
dc.description.referencesKarwasz, G., Kruk, J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej. Wystawy, muzea i centra nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.description.referencesKnapek, A. (2016). W muzeum wszystko wolno, czyli pięć zmysłów partycypacji. Muzealnictwo, nr 57, s. 200–209.pl
dc.description.referencesKoschany, R., Skórzyńska, A. (red.), (2014). Edukacja kulturowa. Podręcznik. Poznań: Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu.pl
dc.description.referencesKranz, T. (2009). Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Lublin. Państwowe Muzeum na Majdanku.pl
dc.description.referencesLaine M., Mróz-Zamojska, A. (2016). Odbiorcy w procesie projektowania cyfrowej usługi dla muzeów. Muzealnictwo, nr 57, s. 164–176.pl
dc.description.referencesLeonard, Y. (red.), (2012). Kindermuseen, Strategien und Methoden eines aktuellen Museumstyps. Bielefeld: transcript Verlag.pl
dc.description.referencesMajewski, P. (red.), (2013). Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.pl
dc.description.referencesNadolska-Styczyńska A. (2016). Kilka uwag o polskiej edukacji muzealnej i sposobach jej badania. Journal of Urban Ethnology, nr 14, s. 95–111.pl
dc.description.referencesNowak, M. (2010). Osoba i wartość w pedagogice ogólnej. W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Gaudium.pl
dc.description.referencesPater, R. (2012). W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej. Muzealnictwo, nr 53, s. 134–143.pl
dc.description.referencesPater, R. (2013). Uczyć się przez całe życie w muzeum, z muzeum i poprzez muzeum. W: P. Majewski (red.), Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, (s. 10–15). Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.pl
dc.description.referencesPater, R. (2016a) Międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w „labiryncie zmysłów”. W: K. Stefaniak (red.), Laboratorium zmysłów. Międzypokoleniowa przestrzeń, (s. 6–13). Kraków: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.pl
dc.description.referencesPater, R. (2016b). Działalność naukowa, edukacyjna i wydawnicza muzeów w Polsce. W: Muzea w Polsce. Raport na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013–2015), (s. 13–28), Warszawa: NIMOZ.pl
dc.description.referencesPater, R. (2016c). Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości. Działania edukacyjne muzeów i centrów nauki. Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji, nr 11, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 290–306.pl
dc.description.referencesPater, R. (2016d). Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.description.referencesPurchla, J. (2012). Filozofia dziedzictwa Andrzeja Tomaszewskiego. W: A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa. Wybrała i opracowała E. Święcka, (s. 7–8). Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.pl
dc.description.referencesRadecki, G. (2015). Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? Edukacja muzealna jako muzeologia. W: ABC edukacji w muzeum. Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nr 8, s. 6–23.pl
dc.description.referencesRadłowska, K., Wróblewska, U. (red.), (2013). Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.pl
dc.description.referencesReussner, E. M. (2010). Publikumsforschung für Museen. Internationale Erfolgsbeispiele, Bielefeld: transcript Verlag.pl
dc.description.referencesRoszak, S., Strzelecka M. (red.), (2007). Muzea i archiwa w edukacji historycznej. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruńskie Spotkania Dydaktyczne.pl
dc.description.referencesSimon, N. (2010). Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0.pl
dc.description.referencesSkutnik, J. (2008). Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl
dc.description.referencesStatystyka muzeów, http://statystykamozeow.mimoz.pl/.pl
dc.description.referencesSzeląg M., Skutnik J. (red.), (2012). Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.pl
dc.description.referencesSzeląg, M. (red.), (2012). Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie.pl
dc.description.referencesTomaszewski, A. (2012). Ku nowej filozofii dziedzictwa. Wybrała i opracowała E. Święcka. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.pl
dc.description.referencesTorowska, J. (2008). Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.description.referencesWeschenfelder, K., Zacharias, W. (1992). Handbuch Museumspädagogik: Orientierungen und Methoden für die Praxis. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann-Handbuch.pl
dc.description.referencesWitkowski, L. (2001). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego. Kraków: WIT-GRAF.pl
dc.description.referencesWitkowski, L. (2014). Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce. Kraków: Impuls.pl
dc.description.referencesWojnar, I. (2005). Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury – kontrowersje i wzbogacenia. Pedagogika Kultury, t. 1, s. 35–45.pl
dc.description.referencesWojnar, I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak.pl
dc.description.referencesWysok, W., Stępnik A.(2013). Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konspekty, ujęcia. Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku.pl
dc.description.referencesZacharias, W. (1990). Zeitphänomen Musealisierung. Das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Errinerung. Essen: Klartext.pl
dc.description.referencesZacharias, W. (2001). Kulturpädagogik – Kulturelle Jugendbildung. Eine Einfürung. Opladen: Leske+Budrich.pl
dc.description.referencesZalewska-Pawlak, M., Soszyński, P. (2015). Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji. Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.description.referencesZiębińska-Witek, A. (2011). Historia w muzeach. Studium ekspozycji holokaustu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesZiębińska-Witek, A., Żuk, G. (red.), (2015). Muzea w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej.pl
dc.description.pages74-92pl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2017_(7)_R.Pater_Edukacja_muzealna.pdf592,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons