REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5767
Tytuł: Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie (na tle głównych kierunków działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie)
Inne tytuły: The Celebration of 1975 International Women’s Day in the Bialostocki District (Within the Context of the Main Activities of the League of Women in the Country and Region)
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: Liga Kobiet
działalność propagandowa
ruchy kobiece w PRL
PZPR
Międzynarodowy Rok Kobiet 1975
The Women’s League
propaganda activities
women’s movements in the PR of Poland
international year of women 1975
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 9-27
Abstrakt: Pierwsze koła Ligi Kobiet (LK) na Białostocczyźnie funkcjonowały już od sierpnia 1945 r., oficjalne powołanie organizacji nastąpiło jednak w marcu 1946 r. Działalność prowadzona na obszarze województwa nie różniła się od tej realizowanej w skali kraju, skupiając się przede wszystkim na aktywności organizacyjnej, opiekuńczej, higieniczno--sanitarnej i kulturalno-oświatowej. Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego LK, działania Ligi koncentrowały się na propagowaniu modernizacji gospodarstw domowych oraz udzielaniu porad dla kobiet w zakresie prawnym i rodzinnym. Pewne zmiany w funkcjonowaniu LK przyniósł rok 1975, ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet, a jego szczególne znaczenie podkreślone zostało przez obchody 30. rocznicy powstania Ligi. Organizacja rozszerzyła cele i kierunki działań na obszary dotychczas mniej eksponowane, np. upowszechnianie osiągnięć Polski socjalistycznej w zakresie umacniania pozycji i praw kobiet ukazywanych na tle dorobku innych państw bloku socjalistycznego. Przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet na Białostocczyźnie podkreślano ich wkład w rozwój województwa, a wśród ówczesnych celów wymieniano podjęcie działań popularyzujących rolę kobiet w wyzwoleniu Białostocczyzny spod okupacji niemieckiej.
The League of Women in the Bialostocki District made its first appearance in 1945, yet the organization was formally recognized in March 1946. The activities of the League conducted in the Podlaskie Voivodeship did not differ from those performed in the rest of the country and focused mainly on organizational, sanitation and hygiene, caring as well as cultural and educational practices. Since the second half of the 1950s, according to the guidelines of the board of the League of Women, the activities of the organization aimed at modernization of households and providing women with legal and family support. Some changes in the practices of the organization occurred in 1975 which was proclaimed the International Women’s Year by the United Nations. Its exceptional significance was emphasized during the celebration of the 30th anniversary of the League. The organization expanded its services to the areas which had been less promoted before such as: popularizing the achievements of Communist Poland in strengthening the rights and position of women in comparison to the situation in other countries of the Soviet Bloc. Women’s contribution to the development of the Podlaskie Voivodeship was strongly emphasized on the occasion of celebrating the International Women’s Year in the Bialostocki District, and the contemporary goals of the League included popularizing the role of women in the liberation of Bialystok from German occupation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB – pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Herder-Institut (Niemcy). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka kilku książek i ponad stu artykułów (w języku polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim). W ramach programu LLP Erasmus prowadziła wykłady w Wilnie (Gender Studies Centre, Vilnius University), Maceracie (Universitadegli Studi di Macerata, Italy), kwerendy biblioteczne i archiwalne w Amsterdamie (Aletta E-Quality, Institute for Women’s History). Członek towarzystw naukowych: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika „Polityka”. W 2011 r. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II stopnia i Medalem Zygmunta Glogera. Więcej na stronie prywatnej www.dajnowicz.pl.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5767
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.01
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2017_M_Dajnowicz_Obchodu_Miedzynarodowego_Roku_Kobiet_1975_na_Bialostocczyznie.pdf254,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons