REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5701
Tytuł: Koincydencja postępowania karnego i dyscyplinarnego w kontekście przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Inne tytuły: Coincidence of criminal and disciplinary proceedings in the context of the provisionsof the Act Law on higher education
Autorzy: Wielec, Marcin
Słowa kluczowe: criminal proceedings
disciplinary responsibility
students
postępowanie karne
odpowiedzialność dyscyplinarna
studenci
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 111-124
Abstrakt: The current formula of disciplinary responsibility is neither clear nor uniform. Built on thebasis of a number of independent regulations, it is inconsistent with the general pattern of uniformity and universal use. Interesting are situations in which criminal liability and disciplinary liability become interdependent. Th e question then arises as to whether a crime and the possible initiation of criminal proceedings by a member of the student community, imposes an obligation on the authorities of the university to initiate and conduct disciplinary proceedings in parallel.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: Marcin Wielec – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów UKSW. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa i postępowania dyscyplinarnego. Członek Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja”. Autor ekspertyz i opinii prawnych dla organów publicznych.
Marcin Wielec – Ph.D. in law, lecturer at the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and Disciplinary Representative for Students’ Aff airs. Author of many scientific publications on criminal law, criminal proceedings, executive criminal law, disciplinary law and related proceedings. Member of the Program-Scientific Council of the „Probation” magazine . Author of legal opinions for public bodies.
E-mail: m.wielec@uksw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5701
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.09
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.