REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5600
Tytuł: Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku
Inne tytuły: Stages of growth in Polish economy after 1918
Autorzy: Kaliński, Janusz
Słowa kluczowe: Polska 1918-2014
wzrost gospodarczy
problemy gospodarcze
problemy społeczne
Poland 1918-2014
economic growth
economic problems
social problems
Data wydania: 2017
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 65-81
Abstrakt: Analiza wzrostu gospodarczego Polski po 1918 roku wskazuje, że zarówno w Drugiej Rzeczypospolitej, Polsce Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej, mimo stosunkowo długich okresów dobrej koniunktury, nie udawało się rozwiązywać głównych problemów rozwoju. W latach międzywojennych nie przezwyciężono silnego zróżnicowania regionalnego, a wielomilionowe przeludnienie agrarne było podstawową przyczyną ubóstwa zasadniczej części społeczeństwa. Trwający do 1978 roku wzrost gospodarczy Polski Ludowej wprawdzie rozwiązał szereg problemów odziedziczonych po Drugiej Rzeczypospolitej, ale stworzył nowe. Permanentne niedostatki artykułów konsumpcyjnych i zaniedbania w sferze infrastruktury były powodem kilkakrotnych wystąpień społecznych przeciwko komunistycznej władzy. Jej upadek w 1989 roku umożliwił reformy ekonomiczne ukierunkowane w stronę gospodarki rynkowej. Początkowo doprowadziły one do depresji transformacyjnej, aby od 1992 roku wprowadzić gospodarkę na ścieżkę wzrostu. Towarzyszące jej, rosnące zróżnicowanie społeczne uległo złagodzeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a akces podtrzymał długookresowy wzrost gospodarczy.
Analysis of Polish economic growth after 1918 indicates that both the Second Republic, the Polish People's Republic and the Third Republic, in spite of relatively long periods of good times, failed to solve the basic problems of development. In the years between the world wars, strong regional disparities were not overcome, while a multimillion agrarian overpopulation was the main reason for the poverty among a large part of society. Lasting until 1978, the economic growth of the Polish People's Republic admittedly solved a number of problems inherited from the Second Republic, but created new ones as well. Permanent shortages of consumer goods and neglect of infrastructure brought about repeated outbursts of public outrage against the communist government. Its collapse in 1989 enabled economic reforms aimed at creating a market economy. Initially, they led to transformational depression, but around 1992, the Polish economy found itself on a growth path. The accompanying social disparities have been eased following Poland's joining the European Union, which has helped sustain long-term economic growth.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: jkalins@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5600
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Kalinski_Fazy_wzrostu_gospodarki_polskiej_po_1918_roku.pdf287,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.