REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5436
Tytuł: Błąd co do osoby i przymiotu osoby w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r. w świetle wyroków Sądu Metropolitalnego w Lublinie i w Białymstoku w latach 1984 - 2004 oraz błąd co do tożsamości strony w prawie polskim.
Inne tytuły: An error as to a person and an attribute of the person in the Code of Canon Law of 1983 in view of the judgments of the Metropolitan Courts of Lublin and Bialystok in the years 1984 - 2004 as well as an error as to the identity of the party in the Polish law.
Autorzy: Pogorzelska, Marta
Promotor(rzy): Gręźlikowski, Janusz
Słowa kluczowe: Błąd co do przymiotu osoby
an error
Data wydania: 9-lut-2017
Data dodania: 18-kwi-2017
Abstrakt: Praca składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów, wykazu literatury, wykazu skrótów oraz zakończenia. Pierwszy rozdział przedstawia analizę terminu małżeństwo w prawie kanonicznym. W rozdziale drugim wyjaśniłam pojęcie osoby, błędu co do osoby i przymiotu osoby oraz błędu co do tożsamości strony. W rozdziale trzecim ukazałam ewolucję błędu w myśli kanonistycznej i ustawodawstwie od okresu klasycznego do XX wieku. Rozdział czwarty przedstawia zagadnienie błędu co do osoby i przymiotu osoby w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej sklasyfikowane pod względem zapadłych orzeczeń pozytywnych i negatywnych. Rozdział piąty ukazuje analizę orzecznictwa Sądów Metropolitalnych w Lublinie i w Białymstoku usystematyzowanego ze względu na orzeczenia pozytywne i negatywne. Rozdział szósty ukazuje procedurę unieważnienia małżeństwa w prawie polskim. W rozdziale siódmym ukazałam reguły dowodzenia, jakimi kierują się sędziowie podczas orzekania. Rozdział ósmy to przedstawienie skutków stwierdzenia nieważności małżeństwa i unieważnienia małżeństwa w prawie polskim z omówieniem skutków dla stron jak i osób trzecich. W zakończeniu dokonałam podsumowania problematyki podjętego zagadnienia i odpowiedziałam na postawione pytania problemowe.
The work consists of an introduction, eight chapters, the list of literature, list of abbreviations and the conclusion. The first chapter presents an analysis of the term of marriage in the canon law. In the second chapter I explained the concept of the person, an error as to the person and the attribute of the person, and an error as to the identity of the party. The third chapter shows the evolution of error in the canonical thought and legislation from the classical period to the twentieth century. The fourth chapter presents the issue of error as to the person and the attribute of the person in the light of the jurisprudence of the Roman Rota classified in terms of the issued positive and negative judgments. Chapter five presents an analysis of the case law of the Metropolitan Courts of Lublin and Bialystok systematized in terms of the positive and negative judgments. The sixth chapter shows the procedure for annulment of marriage under Polish law. The seventh chapter features the rules of evidence, which are applied by the judges during the adjudication. Chapter Eight is a representation of the effects of the nullity of marriage and annulment of marriage under Polish law as well as the description of the impact thereof on the parties and third parties. In the conclusion there is the summing up of the presented issues and the answers to the problems posed.
Afiliacja: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/5436
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Pogorzelska_Bład_co_do_osoby.pdf1,23 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.