REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5360
Tytuł: Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach
Inne tytuły: Assessment of social and environmental relationships between local governments and communities in selected provinces
Autorzy: Lorek, Agnieszka
Słowa kluczowe: konflikt ekologiczny
komunikacja z mieszkańcami
samorząd lokalny
ecological conflict
public services
municipalities
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 111-122
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena relacji społecznych między władzą samorządową a mieszkańcami (ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska) w gminach województw: śląskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule były: metoda porównawcza, badania studiów przypadku i metody ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród samorządów terytorialnych i mieszkańców. Głównym źródłem informacji wykorzystanym w artykule były badania ankietowe, które w 2015 roku zrealizowano wśród gmin województw: śląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Ankietę skierowano do wszystkich gmin powyższych województw, a ogółem uzyskano zwrot 261 ankiet (50,2%). W artykule przedstawiono takie kwestie, jak: przyczyny protestów społecznych i konfliktów ekologicznych w badanych gminach; prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie zachowań proekologicznych, a także badań satysfakcji odbiorców usług komunalnych przez analizowane samorządy terytorialne. Uzyskane wyniki pokazały, że najczęściej konflikty ekologiczne w gminach dotyczyły inwestycji w odnawialne źródła energii. Wykazały zarazem braki związane z polityką informacyjno-edukacyjną (ograniczenie się w działaniach do ustawowego minimum), jak również nieprowadzeniem monitoringu usług publicznych świadczonych przez gminy, co przełożyło się na spadek zaufania mieszkańców.
The purpose of this paper is to present and assess the social relationships between local authorities and residents (particularly in terms of environmental issues) in the municipalities of Śląskie, Wielkopolskie, and Podlaskie voivodeships. The basic research methods include: comparative research, case studies, and surveys conducted among municipalities and residents. The main source of information was a survey conducted in the municipalities of the three above-mentioned voivodeships in 2015. The survey was addressed to all the municipalities of these provinces, and achieved a total return of 261 questionnaires (50.2%). The paper presents such issues as: causes of social protests and ecological conflicts in surveyed municipalities, educational activities and promotion of ecological behaviour, as well as monitoring satisfaction of buyers of public services by analyzed local governments. The results indicate that the most common ecological conflicts in the communities in question are related to investments in renewable energy sources. They also point to shortcomings in information and education policies (limitation of activities to the statutory minimum) and failure to monitor public services provided by the municipalities, which has undermined public confidence.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5360
DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Lorek.pdf236,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.