REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5352
Tytuł: Tendencje rozwojowe w transporcie polskim na tle wyzwań stawianych przez gospodarkę
Inne tytuły: Development trends in Polish transport and economic challenges
Autorzy: Mężyk, Anna
Zamkowska, Stanisława
Słowa kluczowe: potrzeby przewozowe
globalizacja
e-handel
logistyka
zagrożenia
rozwój transportu
transport needs
globalization
e-commerce
logistics
threats
transport development
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 83-98
Abstrakt: Transport, ze względu na jego rolę w obsłudze potrzeb przewozowych społeczeństwa, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie gospodarek i rozwój globalnej współpracy. Sprawna obsługa tych wzrastających i zmieniających się potrzeb jest zatem jednym z istotnych warunków wzrostu efektywności gospodarki. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające współcześnie na zmiany potrzeb przewozowych, do których należą: postęp globalizacji i integracji, rozwój gospodarki elektronicznej i logistyki, koncentracja życia gospodarczego i społecznego w miastach oraz pojawienie się różnego rodzaju zagrożeń. W artykule zawarto także syntetyczną charakterystykę statystyczną rozwoju transportu w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Jedną z głównych tendencji wyróżniającą rozwój polskiego transportu w tym okresie jest zwiększenie udziału transportu samochodowego w rynku i zdecydowany wzrost jego konkurencyjności międzynarodowej, co umiejscawia transport wśród najważniejszych działów polskiej gospodarki. Jednak dalsze efektywne funkcjonowanie transportu jako systemu wspierającego rozwój gospodarki wymaga poniesienia znaczących nakładów na jego wyposażenie techniczne i infrastrukturę. Celem artykułu jest ukazanie tendencji rozwojowych w transporcie polskim na tle wyzwań stawianych przez gospodarkę.
Because of its vital role in society, transport is a key factor enabling the functioning of economies and the development of global cooperation. Efficient servicing of these growing and changing needs is, therefore, one of the crucial conditions for increased economic efficiency. The paper presents the most important factors influencing contemporary changes in transport needs, which include: the progress of globalization and integration, the development of e-commerce and logistics, the concentration of economic and social life in the cities and the emergence of various risks. The paper also contains a synthetic statistical profile of transport development in Poland after joining the European Union. One of the main trends in the development of Polish transport during this period is the growing share of road transport in the transport market, and a significant increase in its international competitiveness, which places it among the most important sectors of the Polish economy. However, further effective functioning of transport as a stimulus for economic development requires substantial expenditure on its technical equipment and infrastructure. The author aims to show the development trends in the Polish transport against the background of the challenges posed by the economy.
Afiliacja: Anna Mężyk - Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Stanisława Zamkowska - Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
E-mail: Anna Mężyk: a.mezyk@uthrad.pl
Stanisława Zamkowska: s_zamkowska@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5352
DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Mezyk.pdf255,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.