REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5349
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne – uwarunkowania rozwoju
Inne tytuły: Public-private partnerships: economic conditions of development
Autorzy: Zagożdżon, Beata
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne
determinanty PPP
PPP w Unii Europejskiej
public-private partnership
determinants of PPP
PPP in Europe
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 44-55
Abstrakt: Jednym z modeli finansowania inwestycji publicznych jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Jest to forma współpracy sektora publicznego i prywatnego w procesie realizacji przedsięwzięć, dotychczas będących domeną działalności władz publicznych. Jej rezultatem powinien być niższy koszt przedsięwzięcia i wyższa jakość usług aniżeli w przypadku ich finansowania w tradycyjny sposób – ze środków publicznych. Ta forma współpracy pomaga zapełnić lukę między potrzebami inwestycyjnymi a możliwościami finansowymi budżetów publicznych. Od kilkunastu lat Komisja Europejska wspiera PPP jako formułę realizacji inwestycji i podkreśla jej znaczenie zwłaszcza dla krajów Europy Centralnej. Jednak osiągnięcie sukcesu w praktycznej implementacji PPP wymaga stworzenia odpowiednich uwarunkowań. Celem artykułu jest identyfikacja determinant PPP i charakterystyka rozwoju partnerstwa w Unii Europejskiej. Studia literaturowe pozwoliły na ustalenie krytycznych czynników sukcesu PPP i sklasyfikowanie ich w czterech grupach, a mianowicie: ekonomiczne i finansowe, polityczne i prawne, techniczne, społeczne. Natomiast charakterystyka rozwoju partnerstwa w Unii Europejskiej potwierdziła, że czynniki ekonomiczne, takie jak: stabilne warunki makroekonomiczne, wsparcie ekonomiczne i polityczne rządu, dostępność finansowania i system prawny wynikający z polityki ekonomicznej państwa, mogą zintensyfikować realizację projektów PPP w różnych obszarach działalności publicznej.
Public-private partnership (PPP) is one of the models of financing public investment. It is a form of cooperation of the public and private sectors in the implementation of projects, which until recently was exclusively the domain of public authorities. PPP should result in lower costs of projects and higher quality of services in comparison to those funded solely from public resources. This form of cooperation helps to fill the gap between investment needs and financial possibilities of public budgets. The European Commission has supported PPP as a form of investment for several years already, and highlights its importance especially for the countries of Central Europe. However, if success in practical implementation of PPP is to be achieved, appropriate conditions must be created. This paper aims to identify the determinants of PPP and the characteristics of its development in the EU. Analysis of the literature has made it possible to determine the critical factors of successful PPP and classify them into four groups: economic and financial, political and legal, technical, and social. The examination of the development of the partnership in the EU confirms that economic factors such as stable macroeconomic conditions, economic and political support of the government, availability of financing, and the resulting economic policy of the state's legal system, may intensify the implementation of PPP projects in various areas of public activity.
Afiliacja: Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
E-mail: b.zagozdzon@pr.radom.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5349
DOI: 10.15290/ose.2016.06.84.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Zagozdzon.pdf269,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.